Taas on avatud SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi sügisene taotlusvoor. Stipendiumi antakse välja kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. 2021. aastal on õppestipendiumi fondi suurus 60 000 eurot.

SEB Heategevusfondi õppestipendiumi programmi on oodatud kandideerima kõik 15–25aastased noored, kes jätkavad stipendiumi taotlemise hetkel õpinguid põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduses ning viibivad asendushooldusel (asendus- või perekodus, hooldus- või eestkosteperes) või on sealt ellu astunud või viibivad taotlemise hetkel järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel.

Stipendiumi saab taotleda õppemaksu või täiendusõppe tasumiseks, õppevahendite soetamiseks, igakuiseks isemajandamiseks, elluastuja stardikapitaliks või laste lapsehoiu- või lasteaiatasu maksmiseks.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada

isikuandmetega taotlus;
motivatsioonikiri, kus taotleja esitab lühikese enesetutvustuse, põhjendab oma soovi õppima asuda või õpinguid jätkata ning selgitab, kuidas stipendium tema õpinguid toetab. Motivatsioonikirja pikkus peaks olema vähemalt üks A4 lehekülg;
soovituskiri (sisaldab ka taotleja iseloomustust) perevanemalt, õpetajalt, lastekaitsetöötajalt, hooldajalt või eestkostjalt. Soovituskirja pikkus peaks olema vähemalt üks A4-lehekülg;
õppeasutusest tõend, et stipendiumi taotleja on kantud kooli nimekirja;
eelmise semestri õpingukaardi väljavõte, mille on välja andnud kooli õppeosakond (esimese kursuse tudengil ei ole vaja seda sügiseses voorus esitada);
teenusel viibimist tõendav dokument (näiteks omavalitsuselt, asenduskodu juhilt), mis kinnitab, et taotleja on viibinud asendushooldusel või viibib praegu järelhooldusel, tugiisikuteenusel või turvakoduteenusel.

Dokumendid tuleb koostada eesti keeles ja failide nimetused peavad vastama sisule („taotlus“, „motivatsioonikiri“ jne). Kõik dokumendid palume saata korraga aadressile stipendium@heategevusfond.ee hiljemalt 27. septembriks 2021. 

Lisainfot leiab: www.heategevusfond.ee/oppestipendium

www.heategevusfond.ee
www.facebook.com/heategevusfond


EST