Eesti kohalikel valimistel otsustavad välismaalased, Lätis mitte

Rahvastik.ee: Eesti kohalikel valimistel on suur kaal välismaalaste häältel. Erinevalt Eestist pole näiteks Lätis kodakondsuseta isikutel ja kolmandate riikide (Venemaa jt) kodanikel hääleõigust.

Eesti kohalikel valimistel on suur kaal välismaalaste häältel. Erinevalt Eestist pole näiteks Lätis kodakondsuseta isikutel ja kolmandate riikide (Venemaa jt) kodanikel hääleõigust.

Kohalike omavalitsuste (vallad, linnad) volikogude valimist Eestis reguleerib Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (KOVVS). Hääletamisõigust reguleerivad KOVVS-i paragrahvid 5 ja 5¹:

§ 5. Hääletamis- ja kandideerimisõigus
(1) Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister), asub vastavas vallas või linnas.
(2) Hääletamisõigus on välismaalasel, kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele ja kes:
1) elab Eestis pikaajalise elaniku elamisloa või alalise elamisõiguse alusel.
2) [kehtetu – RT I 2006, 48, 358 – jõust. 18.11.2006]
(3) Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud.
(4) Hääletamisest ei võta osa isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
(5) Kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on kandidaatide registreerimise viimaseks päevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas.
(6) Volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.
§ 5¹. Välismaalane
Välismaalane käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes ei ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.

seisuga 05.08.2020, allikas: riigiteataja.ee

Seega saavad kohalike omavalitsuste volikogude valimistel erinevalt Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistest võrdselt Eesti kodanikega hääletada ka määratlemata kodakondsusega (välismaalase passiga ehk nn halli passiga) isikud, samuti Euroopa Liidu väliste riikide (sh Venemaa) kodanikud.
KOVVS võeti Riigikogus vastu 27.03.2002. Seaduse vastuvõtmise poolt hääletasid Keskerakonna, Reformierakonna, Rahvaliidu, Koonderakonna ja Eestimaa Ühendatud Rahvapartei fraktsioonide liikmed. Vastu hääletasid Isamaaliidu ja Mõõdukate fraktsioonide liikmed, samuti üks Eestimaa Ühendatud Rahvapartei fraktsiooni liige.

Kuni 17.11.2006 oli KOVVS-i §5 lõikes 2 ka punkt 2, mis ütles, et välismaalane saab valida ainult juhul, kui ta on valimispäevaks elanud seaduslikult vähemalt viimased viis aastat vastavas vallas või linnas. Alates 18.11.2006 tühistas Riigikogu justiitsministri algatusel selle punkti – justiitsminister Rein Langi (Reformierakond) hinnangul oli see põhiseaduse vastane. Seadusemuudatuse poolt hääletasid Reformierakonna, Keskerakonna, Rahvaliidu (täna: Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonide liikmed. Vastu hääletasid Isamaaliidu ja Res Publika fraktsioonide liikmed.

Eestile sarnase demograafilise olukorraga Lätis saavad erinevalt Eestist kohalikel valimistel hääletada ainult Läti Vabariigi kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Hääleõigus on Lätis reguleeritud kohalike volikogude valimise seaduse 5. ja 6. paragrahviga:
https://likumi.lv/doc.php?id=57839 (läti keeles)
https://www.cvk.lv/uploads/files/rus_eng/Pasvald_2020_ENG.pdf (inglise keeles)

Järgmistel joonistel on vasakul hääleõiguslike isikute arv ja paremal antud häälte arv:

(allikad: valimised.ee, riigiteataja.ee, riigikogu.ee)

avaldatud: rahvastik.ee 24.08.2020

Vabadussõja kronoloogia (1914-1921)

Tähtsaimate sündmuste ajaarvusid
(Kuupäevad on märgitud kuni 1. veebruarini 1918 vana, s. o.juulluse kalendri järgi, ja alates 1. veebruarist uue. s. o. gregooriuse kalendri järgi. Üleminekul vanalt kalendrilt uuele loeti 1. veebruar 14. veebruariks.
Sõna “langemine” lähema selgituseta tähendab langemist vaenlase kätte. Sõna “vallutamine” lähema selgituseta tähendab vallutamist meie vägede poolt.)

1914. aasta
15. juuli. Maailmasõja algus sõjakuulutamisega Serbiale Austria-Ungari poolt.
19. juuli. Saksamaa kuulutas Venemaale sõja.

1917. aasta
27. veebr. Vene revolutsiooni algus Petrogradis.
6. märts. Soome põhiseadusliku korra jaluleseadmine Vene Ajutise valitsuse poolt.
7. märts. J. Poska määramine Eestimaa kubermangu komissariks.
26. märts. Eestlaste meeleavaldus Petrogradis Eestimaa autonoomia seaduse eelnõu toetamiseks.
30. märts. Eestimaa ajutise omavalitsuse (autonoomia) seaduse kinnitamine Vene Ajutise valitsuse poolt.
12. apr. Esimese eesti rahvusliku väeosa – Eesti polgu asutamine Tallinnas.
31. mai. Viiburi eestlaste märgukiri Vene peaministrile Venemaa jagamise kohta autonoomseiks osadeks.
18.-22. juuni. 1. ülevenemaaline eesti sõjaväelaste kongress Tallinnas.
21. juuni. Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee moodustamine 1. eesti sõjaväelaste kongressil Tallinnas.
1. juuli. Eesti Ajutise Maanõukogu (Maapäeva) kokkuastumine Tallinnas.
3.-4. juuli. Eesti rahvuskongress Tallinnas.
21. juuli. Eesti Maavalitsuse moodustamine Eesti Ajutise Maanõukogu poolt.
21. aug. Riia vallutamine Saksa vägede poolt.
18. sept. “Omakaitse” asutamine Tallinnas.
29. sept.-8. okt. Saaremaa, Hiiumaa ja Muhumaa vallutamine Saksa vägede poolt.
25. okt. Enamlik riigipööre Venemaal.
2. nov. N.-Vene Rahvakomissaride Nõukogu deklaratsioon rahvaste enesemääramise õigusest.
11. nov. “Omakaitse” laialisaatmine enamlaste poolt Tallinnas.
15. nov. Eesti Maanõukogu tunnistas enese ainsaks kõrgeima võimu kandjaks Eestis.
20. nov. Eesti Maavalitsuse vägivaldne ülevõtmine enamlaste poolt Tallinnas.
6. dets. 1. Eesti diviisi formeerimise algus.
19. dets. 1. Eesti diviisi juhatus jaotas maa eesti rahvusväeosade vahel rajoonidesse rüüstamiste vastu võitlemiseks laostunud Vene vägedega.
31. dets. Eesti Maanõukogu Vanemate kogu ja parteide esindajate ühine pooldav otsus Eesti iseseisvuse väljakuulutamise kohta.

1918. aasta
7.-13.jaan. Teine eesti sõjaväelaste kongress Tallinnas.
12. jaan. Teine eesti sõjaväelaste kongress võttis vastu Eesti iseseisvust pooldava otsuse.
15. jaan. Balti aadli esindus Stokholmis esitas N.-Vene saadikule märgukirja Baltimaade lahkulöömise kohta Venemaast.
18. jaan. Esimese välisdelegatsiooni moodustamine Eesti Maanõukogu juhatuse ja Eesti Maavalitsuse poolt Lääne-Euroopa riikidesse saatmiseks.
29. jaan. Eesti Sõjaväelaste Ülemkomitee vägivaldne ülevõtmine enamlaste poolt.
14. (1.) veebr. Üleminek uuele kalendrile.
16. veebr. Leedu kuulutas enese riiklikult iseseisvaks.
18. veebr. Saksa sõjaväed alustasid Eesti mandri okupeerimist.
19. veebr. Eesti Päästekomitee moodustamine. 1. Eesti diviisi staabi ülevõtmine enamlaste poolt.
21. veebr. Saksa vägede jõudmine Haapsallu. 1. Eesti polgu ülema teadaanne Saksa väekolonni juhile Eesti riiklikust iseseisvusest ja erapooletusest Saksa—Vene sõjas.
Eesti ametiasutuste tegevusseastumine Pärnus pärast enamlaste võimu kukutamist.
22. veebr. Eesti ametiasutuste tegevusseastumine Tartus pärast enamlaste võimu kukutamist Eesti kaitsejõudude poolt.
23. veebr. Eesti ametiasutuste tegevusseastumine Viljandis pärast enamlaste võimu kukutamist.
24. veebr. Eesti riikliku iseseisvuse väljakuulutamine Tallinnas. Iseseisvusmanifestis kuulutas Eesti end käimasolevas sõjas neutraalseks. Ajutise Valitsuse moodustamine. Saksa okupatsioonivägede saabumine Vorm ja Tartu. Eesti ametiasutuste tegevusseastumine Paides pärast enamlaste võimu kukutamist Eesti kaitsejõudude poolt.
25. veebr. Saksa okupatsioonivägede saabumine Tallinna, Pärnu, Viljandi ja Paide.
27. veebr. Eesti ametiasutuste tegevusseastumine Rakveres pärast enamlaste võimu kukutamist Eesti kaitsejõudude poolt.
28. veebr. 1. Eesti diviisi uue juhatuse ametisseastumine Eesti sõjaväe organiseerimiseks.
3. märts. Bresti rahulepingu allakirjutamine.
4. märts. Saksa okupatsiooniväed saabusid Narva.
6. märts. Eesti Ajutise Valitsuse salajane juhend passiivseks vastupanuks Saksa okupatsioonivõimudele.
20. märts. Saksa 68. korpuse ülema käsk Eesti sõjaväe likvideerimise kohta 5. aprilliks 1918.
10. apr. Lõuna-Eesti vallavanemate protestmärgukiri Liivimaa Landesversammlung’ile Riias Eesti Saksamaaga liitmise kavatsuse vastu.
12. apr. Riia Landesrat otsustas paluda Saksa keisrit ühendada Eesti-, Liivi- ja Kuramaa konstitutsiooniliseks kuningriigiks ning liita see Saksamaaga personaal-uniooni kaudu Preisiga.
15. apr. Lõppes Eesti sõjaväe likvideerimine Saksa okupatsioonivõimude korraldusel.
3. mai. Briti valitsus tunnustas Eesti Maanõukogu de facto.
13. mai. Prantsuse valitsus tunnustas Eesti Maanõukogu de facto.
29. mai. Itaalia valitsus tunnustas Eesti Maanõukogu de facto.
27. aug. Venemaa loobumine Eesti-ja Liivimaast Bresti rahu lisalepinguga.
22. sept. Saksa keiser Wilhelm II tunnustas kaudselt Eesti ja Läti iseseisvust, kui ta enda riik ja troon oli langemas.
11. nov. Vaherahu liitriikide ja Saksamaa vahel. Ajutine Valitsus asus avalikult oma katkestatud tegevuse jätkamisele. Eesti Kaitse Liidu asutamine.
13. nov. Bresti rahulepingu tühistamine N.-Vene Kesktäidesaatva Komitee poolt ühes kõigi lisalepingutega.
16. nov. Eesti Ajutise Valitsuse otsus sõjaväe loomise ja vabatahtlike kokkukutsumise kohta.
18. nov. Läti kuulutas enese riiklikult iseseisvaks.
19. nov. Leping Eesti Ajutise Valitsuse esindajateja Saksa riigi Baltimaade peavoliniku vahel Riias, millega Saksamaa tunnustas Eesti Maanõukogu kõrgeimaks riigivõimuks Eestis.
20. nov. Eesti Maanõukogu kokkuastumine Tallinnas. Ajutise Valitsuse peaminister K. Päts saabus Saksa vangilaagrist kodumaale.
21. nov. 1. diviisi ja merejõudude asutamine.
22. nov. N.-Vene vägede esimene kallaletung Narvale.
24. nov. Mobilisatsiooni väljakuulutamine Virumaal.
26. nov. Meie 4. polgu osade asumine positsioonile Narva kaitseks. N.-Vene väed vallutavad Pihkva.
27. nov. Eesti Maanõukogu kinnitas Ajutise Valitsuse ametisse. Ajutise Valitsuse otsus relvastatud jõuga kaitsta Eesti piire N.-Vene kallaletungi korral. Peastaabi asutamine.
28. nov. Eesti Vabadussõja algus. Lahingud Narva all ja linna langemine N.-Vene vägede kätte.
29. nov. Eesti Töörahva Kommuuna (Eesti sotsialistliku nõukogude-vabariigi) väljakuulutamine Narvas N.-Venest sissetunginud eesti enamlaste poolt. Üldmobilisatsiooni väljakuulutamine Eestis, algusega 1. dets.
30. nov. Meie vägede asumine Oru jaama – Konju – Künnapõhja joonele.
1. dets. Meie esimene soomusrong jõudis rindele.
3. dets. Meie 4. polgu osade ja soomusrongi nr. 1 vastupealetung Vaivarale.
4. dets. Kokkupõrge Eestisse sissetunginud N.-Vene vägede ja Saksa okupatsioonivägede vahel Vastseliina juures.
6. dets. Eesti Ajutise Valitsuse leping Vene valgete Põhjakorpusega sõjalise koostöö asjas N.-Vene vastu.
7. dets. Vasknarva langemine. 3. polgu ja Võrumaa kaitseliidu osade esimene kokkupõrge lõunarindel punaste läti küttidega Nõnovas, Võru lähedal.
8. dets. Meie väed taanduvad Jõhvist. Võru langemine. I brigaadi moodustamine meie lõunarindel. “Ühistöö” asutamine. Eesti Töörahva Kommuunat tunnistab Vene Rahvakomissaride Nõukogu.
12. dets. Inglise laevastiku saabumine Tallinna reidile. 1. diviisi staabi jõudmine Viru rindele.
13. dets. Meie 3. polgu taandumine Puka rajooni.
14. dets. Polk. J. Laidoneri määramine Operatiivstaabi ülemaks.
16. dets. Rakvere langemine.
17. dets. Enamlaste poolt organiseeritud tänavarahutused Tallinnas. Asutati sisekaitseülema ametikoht. Eesti esindus asus Tallinnast teele Pariisi rahukonverentsile. Valga langeb läti punaste küttide kätte.
18. dets. Kõnnu küla ja Torma mõisa langemine Mustvee – Jõgeva suunal.
21. dets. Tartu mahajätmine meie vägede poolt.
22. dets. Rakke ja Vägeva jaama mahajätmine meie vägede poolt.
23. dets. Polk. J. Laidoneri määramine Vabariigi sõjavägede ülemjuhatajaks. Lepingu sõlmimine Eesti Ajutise Valitsuse ja Eesti Abistamise Peatoimkonna vahel Soome vabatahtlike Eestisse tuleku asjas. Meie laevastiku operatsioon Kunda all. Kokkupõrge meie 6. polgu osade ja taanduvate Saksa okupatsioonivägede vahel Pärnumaal Punapargi juures.
24. dets. Meie väed jätavad maha Tapa. Meie 2. diviisi moodustamine.
26. dets. Inglise eskaader vallutas ja andis meile üle N.-Vene miiniristleja “Spartak”, mis nimetati ümber “Vambolaks”.
27. dets. Mõisaküla mahajätmine meie vägede poolt.
Inglise eskaader vallutas ja andis meile üle N.-Vene miiniristleja “Avtroil”, mis nimetati ümber “Lennukiks”.
30. dets. Esimesed Soome vabatahtlikud jõudsid Tallinna. Soome vabatahtlikud ja Narva kooliõpilased tungisid Narva. Pariisi rahukonverentsi algus.

1919. aasta
1. jaan. Tõrva langemine.
2. jaan. Meie vägede üldise taandumise lõpp ja murdelahingute algus.
3. jaan. Lahing Valkla mõisa all ja Salmistu vallutamine. Priske vallutamine. Riia langemine punaste läti küttide kätte.
4. jaan. Arudevahe (Kehra) lahing. Vetla lahing. Aidu lahing.
6. jaan. Öötla mõisa vallutamine. Kärstna ja Taagepera mõisa vallutamine.
7. jaan. Meie üldise vastupealetungi algus Viru rindel.
8. jaan. Meie dessantosad maabusid Loksal.
9. jaan. Tapa vallutamine. Jõgeva vallutamine.
11. jaan. Kunda vallutamine meie laevastiku dessantosade poalt.
12. jaan. Rakvere vallutamine.
14. jaan. Tartu vallutamine.
16. jaan. Vasknarva ja Jõhvi vallutamine.
17. jaan. Meie laevastiku dessant Utria all.
18. jaan. Laagna lahing.
19. jaan. Narva vallutamine.
23. jaan. Krivasoo  (Kriuša)  vallutamine.
25. jaan. Rõngu ja Puka vallutamine.
27. jaan. Lepingu sõlmimine Eesti Ajutise Valitsuse ja major C. A. Mothanderi vahel rootsi vabatahtlike Eestisse tulekuks.
30. jaan. Helme mõisa ja Tõrva vallutamine. Lahing Tüleoru juures Tartu – Võru suunal.
31. jaan. Paju lahing.
Tuderna raudteesilla ja Orava mõisa vallutamine.
1. veebr. Valga vallutamine. Võru vallutamine.
4. veebr. Petseri vallutamine.
8. veebr. Maapäeva Vanematekogu ja Asutava Kogu valimiste peakomitee ühine otsus Asutava Kogu kokkukutsumiseks 23. apr. 1919.
10. veebr. Välisminister J. Poska esitas Pariisi rahukonverentsil märgukirja, paludes tunnustada Eesti iseseisvust.
14. veebr. Heinaste vallutamine. Salatsi alevi vallutamine. Irboskajaama vallutamine.
16. veebr. Heinaste langemine.
16.-22. veebr. Saaremaa mäss.
18. veebr. Läti abistamise lepingu allakirjutamine Tallinnas.
20. veebr. Soomusrongide divisjoni moodustamine.
21. veebr. Marienburgi vallutamine.
22. veebr. Ägedad lahingud pealetungiva vaenlasega Vasknarva, Krivasoo. Narva ja Riigi küla juures. Salatsi alevi langemine.
23. veebr. Sõjavägede Ülemjuhataja Staabi moodustamine.
24. veebr. Ajutise Valitsuse otsus asutada aumärk “Vabaduse Rist” iseseisvus-ja vabadusvõitlustes osutatud teenete tunnustuseks. Eesti Punase Risti organisatsiooni asutamine.
28. veebr. Marienburgi langemine.
11. märts. Petseri langemine.
14. märts. Meie vastupealetungi algus Pihkva ja Marienburgi suunas.
17. märts. Vaenlase üldine pealetung meie 2. diviisi rindel.
26. märts. Lepingu sõlmimine Eesti Ajutise Valitsuse ja Ingeri rahvuskomitee vahel Ingeri väeosade formeerimiseks.
27. märts. 3.diviisi moodustamine.
29. märts. Petseri lõplik vallutamine.
4. apr. Taani vabatahtlike kompanii Tallinna jõudmine.
5.-7. apr. Asutava Kogu valimised.
16. apr. K. Ulmanise valitsuse kukutamine Landeswehr’i poolt Lätis ja asendamine A. Niedra valitsusega.
17. apr. N.-Vene vägede pealetungi algus Võru suunas.
22. apr. Meie 2. diviisi vastupealetungi algus Võru – Marienburgi suunas.
23. apr. Eesti Asutava Kogu avamine Tallinnas.
25. apr. Ruhja ja Pikksaare langemine. Meie vastupealetung Rõuge suunas. N.-Vene vägede pealetung Irboska ja
Petseri suunas. Narva Joaoru linnaosa põlemine N.-Vene vägede suurtükitule tagajärjel.
1. mai. Ruhja vallutamine.
8.-17. mai. N.-Vene vägede üldine pealetung meie 2. diviisi rindel Rõuge ümbruses.
9. mai. Asutava Kogu poolt moodustatud esimese Vabariigi Valitsuse ametisseastumine.
13. mai. Vene valgete Põhjakorpuse pealetungi algus Petrogradi suunas.
15. mai. Meie laevastiku dessant Luuga jõe suudmes. Põhjakorpus vallutab Oudova.
17. mai. Jamburgi vallutamine meie ja Põhjakorpuse väeosade poolt. Meie laevastiku dessant Kaporje lahes Peipija sadamas.
19. mai. Asutava Kogu seletus Eesti riiklikust iseseisvusest ja rippumatusest.
20. mai. Raskopeli vallutamine meie Peipsi laevastiku poolt.
22. mai. Riia vallutamine Landeswehr’i ja Rauddiviisi poolt koos Lõuna-Läti brigaadiga.
24. mai. Meie vägede pealetungi algus Põhja-Läti vabastamiseks. Meie pealetungi algus Pihkva suunas. Irboska ja Pangevitsa vallutamine.
25. mai. Stakelni alevi ja jaama vallutamine. Pihkva vallutamine.
26. mai. Volmari vallutamine.
27. mai. Lemsalu vallutamine. Meie pealetungi algus Marienburgi -Jakobstadti suunas. Laura vallutamine.
28. mai. Marienburgi vallutamine.
29. mai. Smiltene vallutamine.
31. mai. Võnnu linna vallutamine. Alt-Schwaneburgi vallutamine.
4. juuni. Asutava Kogu poolt võeti vastu “Eesti vabariigi valitsemise ajutine kord”.
5. juuni. Sõjategevuse algus Landeswehri’ga. Kreuzburgi ja Jakobstadti vallutamine. 8. juuni. Võnnu langemine Landeswehr’i kätte.
10. juuni. Vaherahu sõlmimine Landeswehriga.
13. juuni. Põhja-Läti maakondade esindajate palve meie valitsusele sõjalise toetuse jätkamise asjas.
14. juuni. Krasnaja Gorka fordi vallutamine ingerlaste poolt.
19. juuni. Rauddiviisi eelosad alustasid pealetungi ja vallutasid Vidriži mõisa. Meie sõjavägede ülemjuhataja loobumine Vene Põhjakorpuse juhtimisest. N.-Vene vägede vastupealetungi algus Põhjakorpusele Petrogradi all.
20. juuni. Rauddiviisi tiivakaitse purustamine meie vägede poolt Lemsalu all. Roopa alevi langemine.
21. juuni. Loode lahing. Skangali ja Stürzenhofi mõisa langemine.
22. juuni. Maie vägede üldise pealetungi algus Võnnu all.
23. juuni. Võnnu ja Roopa vallutamine.
24. juuni. Segewoldi vallutamine.
27. juuni. Rodenpoisi jaama vallutamine. Läti Ajutise (K. Ulmanise) valitsuse uuesti võimuletulek Liibavis.
28. juuni. Versailles’ rahulepingu allakirjutamine.
30. juuni. Ringenbergi mõisa vallutamine.
1. juuli. Väina jõe suudme — Kiši ja Jägeli järve joone vallutamine meie vägede poolt. Vene valgete Põhjakorpus nimetatakse ümber Loode- ehk Põhjalääne-armeeks.
3. juuli. Lepingu sõlmimine Strasden-hofis sõjategevuse lõpetamiseks Eesti ja Landeswehr’i ning Saksa vägede vahel.
8. juuli. Läti Ajutise (K. Ulmanise) valitsuse tulek Riiga.
12. juuli. Meie väeosade asumine Ingeri järvede joone kaitsmisele.
8.-18. juuli. N.-Vene 15. armee ebaõnnestunud vastupealetung Pihkva vallutamiseks.
18.-26. juuli. 2. diviisi ja Soomusrongide divisjoni pealetung Ostrovi. Porhovi ja Luuga suunas.
4. aug. Jamburgi mahajätmine Loodearmee poolt.
4.-11. aug. 1. diviisi kaitselahingud Narva peale suunatud N.-Vene 6. diviisi peajõududega Luuga jõe ääres Batrakovski oja, Aleksandrovskaja Gorka ja Kalmotka rajoonis.
11. aug. Loode-Vene valitsuse moodustamine Tallinnas. Loode-Vene valitsuse deklaratsioon Eesti iseseisvuse tunnustamise kohta.
22. aug. Soomusrongide divisjoni ümbernimetamine Soomusrongide diviisiks.
25. aug. Pihkva mahajätmine meie vägede poolt ja asumine Irboska kindlustatud positsioonile.
26. aug. Nõupidamine Riias Loodearmee Petrogradi-pealetungi toetamise asjas Balli riikide poolt.
31. aug. N.-Vene väliskomissar G. Tšitšerini rahuettepanek Eestile (“Tallinna Valitsusele”).
14.-15. sept. Balti riikide, esimene konverents Tallinnas.
15. sept. Eesti. Läti ja Leedu sõjaväejuhtide nõupidamine Tallinnas kindr.-m. J. Laidoneri eesistumisel.
16.-18. sept. Eesti ja N.-Vene vahelised rahuläbirääkimised Pihkvas.
26. sept. Saksa riigikaitseministri käsk Saksa vägede lahkumiseks Baltimailt.
28. sept. Loodearmee pealetungi algus Strugi – Belaja suunas.
29. sept. – 1. okt. Balti riikide teine konverents Tartus.
4. okt. Balti riikide ühine ettepanek N.-Venele alata rahuläbirääkimisi.
8. okt. Algas Bermondt-Avalovi vägede kallaletung Riiale. Läti palus Eestilt sõjalist abi Bermondt-Avalovi vägede vastu.
10. okt. Maaseaduse vastuvõtmine Asutava Kogu poolt. Eesti soomusrongide jõudmine Riiga lätlaste abistamiseks Bermondt-Avalovi vägede vastu. Algas Loodearmee üldine pealetung Petrogradile.
11.-13. okt. Meie vägede esimene, sügisene pealetung Pihkva suunas.
13. okt. Luuga linna vallutamine Loodearmee poolt.
13.-14. okt. Meie dessandi maabumine Kaporje lahes Peipija sadamas.
14. okt. Krasnaja Gorka ja Seraja Lošadi fordi ning mereranna pommitamine meie ja Inglise laevastiku poolt.
16. okt. Gatšina vallutamine Loodearmee poolt.
17.-19. okt. Meie vägede teine sügisene pealetung Pihkva suunas.
21. okt. N.-Vene vägede vastupealetungi algus Petrogradi all.
27. okt. Gostilitsõ küla vallutamine. Krasnaja Gorka tulistamine meie ja Inglise laevastiku poolt. Meie vägede üldine pealetung Krasnaja Gorka fordile.
29. okt.-4. nov. Meie vägede pealetung Põtalovo ja Ostrovi suunas.
I. nov. Luuga linna langemine N.-Vene vägede kätte.
5.-6. nov. Meie vägede kolmas sügisene pealetung Pihkva suunas.
9. nov. Baiti riikide kolmas konverents Tartus.
II. nov. N.-Vene vägede kallaletungide algus meie positsioonidele Ingeri järvede joonel. Vabariigi Valitsuse otsus Loodearmee desarmeerimise kohta tema tulekul Eesti territooriumile.
14. nov. Jamburgi langemine.
16.-30. nov. N.-Vene vägede ägedad kallaletungid Viru rindel.
17. nov. Läbirääkimised N.-Venega Tartus pantvangide vahetamise asjas.
18. nov. Vabariigi Valitsuse uue (teise) koosseisu ametisseastumine.
19. nov. Vabariigi Valitsuse otsus alata N.-Venega rahuläbirääkimisi.
21.-24. nov. Meie vägede tagasitõmbumine Luuga jõe alamjooksult Fedorovka – Kallivere – Karostelli – Saarküla joonele.
22. nov. Meie taandumine Batrakovski oja – Aleksandrovskaja Gorka joonelt Annenskaja – Dubrovka – Sala joonele.
1. dets. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli avamine.
5. dets. Eesti – N.-Vene rahukonverentsi esimene koosolek Tartus.
7.-9. dets. N.-Vene vägede läbimurde likvideerimine Sassika ja Uusna rajoonis.
7.-20. dets. Ägedad kaitselahingud pealetungiva vaenlasega Viru rindel.
8. dets. Leiti langenud 11. punase kütipolgu pataljoniülema Schunderevi juurest juutide nn. 1919.a protokoll.
9. dets. Krivasoo langemine.
9.-12. dets. Ägedad kaitselahingud Salaja Koškino küla juures.
14. dets. Meie 3. diviis andis üle tema kaitsta olnud rinde Läti idapiiril Ostroveti mõisa – Berezka küla joonel Läti vägedele. Suur-Žerdjanka küla langemine Viru rindel. N.-Vene vägede kallaletungide tagasilöömine Dubrovka küla ees.
15. dets. Ust-Žerdjanka küla langemine.
16. dets. Vabariigi Valitsuse märgukiri liitriikide ülemnõukogule Loodearmee likvideerimise asjas.
16.-17. dets. Kõrgesoo lahingud ja Vääska läbimurde likvideerimine.
17. dets. Ägedad lahingud pealetungiva vaenlasega Dubrovka – Sala – Koškino joonel. Koškino küla langemine. Sala küla langemine ja taasvallutamine. Vaenlase äge kallaletung Orlõ ja Fedorovka külale.
20.-22. dets. Kaitselahingud Viru rindel pealetungiva vaenlasega.
28.-30. dets. Vaenlase viimsed ägedad kallaletungid Viru rindel Pljussa silla. Sala, Fedorovka ja Karostelli küla rajoonis.
31. dets. Vaherahulepingu allakirjutamine Eesti ja N.-Vene vahel Tartu rahukonverentsil.

1920. aasta
3. jaan. Vaherahu jõustumine Eesti ja N.-Vene vahel kell 10.30.
15, jaan. Balti riikide neljas konverents Helsingis.
2. veebr. Rahulepingu allakirjutamine Eesti Vabariigi ja N.-Vene vahel Tartus kell 00.45.
13. veebr. Asutav Kogu ratifitseeris Tartu rahulepingu Eesti ja N.-Vene vahel.
26. veebr. Sõjaväe demobilisatsiooni algus.
20. märts. Vabariigi Valitsus otsustas kaotada sõjavägede ülemjuhataja instituudi.
21. mai. Sõjaväe demobilisatsiooni 1. järgu lõpp.
15. juuni. Asutav Kogu võttis vastu Eesti Vabariigi Põhiseaduse.

1921. aasta
26. jaan. Lääne-Euroopa liitriigid tunnustasid Eestit de jure.
22. sept. Eesti võeti vastu Rahvasteliidu liikmeks.

Eesti Vabariik rahvusvahelise õiguse subjektina

Akadeemiast nr. 8/1938

Paistab praegu küll kasutu olevat rahvusvaheliste suhete alal õigusest rääkima hakata, sest viimastel aastatel on mõõduandva tegurina esirinda lükatud jõud. Õigus­likud normid nagu poleks üldse enam maksvusel. Sündmusi ligemalt vaadeldes leiame siiski, et jõu tarvitamist ikkagi kuidagi kõlbeliselt ja õiguslikult põhjendada katsutakse. Näit. on saksa rahvas teiste vastu vaenulikuks õhutatud tõendusega, et Saksamaale 1919. a. Versailles’ lepinguga liiga oleval tehtud. Tšehhoslovakkia lam­mutamist õigustatakse rahvaste enesemääramise õiguse jaluleseadmisega, kuna seda õigust olevat rikutud kõnealuse riigi asutamisel. Ei ole sellep. ülearune, kui meie Eesti Vabariigi õiguslikku olemist selgitada katsume. Mulle näib, et sellel alal pole veel kõik öeldud.

Kõigepealt märgime, et Eesti Versailles’ süsteemi riikide hulka ei kuulu: tema tekkis väljaspool seda süsteemi. See asjaolu võib meile teatud tingimustel kasulik olla. Omal ajal olime aga õnnetud, et meid Versailles’s arvesse ei võetud.

Et Eestist kui poliitilisest ühikust aru saada, peame ajaloos kaugemale tagasi vaatama.

Eesti rahvas ühes tema eluasemeks oleva maa-alaga kuulus ligi 200 aastal Vene-maailmariigi koosseisu. Mingisugusest Eesti iseolemisest selle aja jooksul juttu ei ole olnud. 30. aug. (11. sept.) 1721. a. Nysiadlis Vene ja Rootsi vahel sõlmitud rahu­lepingus, mille järgi Rallimaa lõplikult Venemaa külge liideti, on kõnet balti aadli eriõigustest, kuid need eriõigused puudutasid balti pärismaalasi, eestlasi ja lätlasi ainult negatiivselt, viies neid isegi eraõiguslikult õiguse objektide, see on tööloomade tase­mele. Eestlaste õiguse subjektideks, õigustega varustatud isikuteks saamine on sellep. ajaloo protsess, mis ei ripu Nystadli lepingust, vaid selle lepingu tühistamisest. Tule­tame seda meelde kui ajaloolisi tõsiasja, mida sündmuste hindamisel tuleb arvestada. Eesti pole mitte riik, mis tekkinud kusagil asustamata mitte kellelegi kuuluval maa­-alal, vaid ta kujunes endise Vene maailmariigi pinnal. Viimane pidi uuele riigile oma senised õigused elanikkonna ja territooriumi suhtes loovutama.

Peab küsima, millal teostus see loovutamine?

Meie peame õiguse andma nendele Vene valitsuse esindajatele, kes 30. märtsi 1917. a. seadust lugesid eestlaste autonoomia teostamise aktiks. Kõnealuse seadusega ühendati tegelikult kõik tulevase Eesti Vabariigi elemendid: maa, rahvas, valitsuslik võim üheks tervikuks, kuigi viimane ei olnud veel suveräänne.

Muu seas kõrvaldati mainitud seadusega balti rüütelkondade senine maaesinduse õigus: viimased olid 1. juulist 1917. a. peale veel ainult aadli esindusteks. On selge, et 15/21. nov. 1917. a. Ajutise Maapäeva olsus kõrgemast võimust ja 24. veebr. 1918. a. Manifest Eestimaa rahvustele olid võimalikud ainult tänu 30. märtsi seaduse läbi loodud Eestimaa administratiivsele organisatsioonile.

Peab märkima, et 15/28. nov. otsus omab rahvusvahelise akti iseloomu, sest enese kõrgemaks võimuks tunnustamine tähendas Ajutise Maapäeva tegevusesse astu­mist suveräänse riikliku koondise organina. 1910. a. 24. veebr. Manifest oli juba peal­kirja järele määratud ainult sisemiseks tarvitamiseks ja ei toonud meie riiklikule ole­misele juurde mingit uut õiguslikku komponenti. Teda võib võtta ainult kui täien­dust 15/28. nov. otsusele. Manifesti autorid ei lugenud mainitud otsust vormiliseks Venemaast eraldamise tahteavalduseks. Saksa vägede liginemise hädaoht sundis aga iseseisvuse suhtes selget seisukohta avaldama, ei oodatavatel läbirääkimistel maailma ümberjaotamise kohta eestlastele kindlustada iseseisvat esindust. See oli Manifesti koostamise põhjus. Manifestiga kaitsti ennast esimeses joones meie koduste sakslaste võimupüüete vastu. Neid teati maa esindusena olevat liikvel. 15/28 nov otsus ümberpöördult, oli sihitud enamlaste vastu. Selles on nende kahe meie riigi tekkimiseloos silmapaistva seisukohavõtu põhimõttelik lahkuminek. Nad olid tingitud aja­loosündmuste arenemiskäigust ja samaga on seletatav nende juriidiline puudulikkus, mis tagantjärele vaatlejaile lubab mitmesuguseid tõlgitsemisi.

Eesti Venemaast lahkulöömine sündis rahvaste enesemääramise õiguse alusel. President Wilson avaldas oma kuulsad 14 punkti 8. jaan. 1918. a. Vene enamlased kuulutasid aga vene sotsialistlike erakondade programmides leiduva rahvaste enese­määramise õiguse ametlikult välja juba 2. (15.) nov. 1917. a. [enamlise rahvakomis­saride nõukogu otsus). Ajutise Maanõukogu otsus kõrgemast võimust võis sellep. toetuda ainult enamusele deklaratsioonile, sest see oli Venemaa selleaegse riikliku võimu poolt välja antud seadus. Seaduste ja Määruste kogus avaldatud. Wilsoni teesid olid esialgu ainult filosoofilist laadi, ilma ühegi seadusliku jõuta.

Eesti Ajutine Maanõukogu ja Ajutine Maavalitsus enamlaste poolt tunnustatud enesemääramise õigust Eesti iseseisvuse nõudmise alusena ei nimetanud. Ei ustud siis veel enamlaste võimu püsivusse ja temaga ei tahetud ka kõlbelisil ning õiguslikel kaa­lutlusil tegemist teha. Kes selles suhtes ühtegi südametunnistuse etteheidet ei tund­nud, olid sakslased. Saksa kindralstaap saatis Vene enamlasemigrandid läbi Saksa­maa plombeeritud vagunites koju ja niipea, kui enamlased võimu olid haaranud, astus Saksa valitsus nendega kohe rahuläbirääkimistesse, küsimata enamlaste võimu püsivusest. Ja hoolimata enamlaste poliitilisest ideoloogiast, mis nüüd nii põlatuks kuulutatud.

Brest-Litovski rahuleping (allpool lühidalt Bresti leping] on iseloomulik ja Eestile tähtis rahvusvahelise õiguse dokument, mida ligemalt vaadelda tuleb.

Brest-Litovski rahuleping 3. märtsist 1918. a., ratifitseeritud Berliinis 29. märtsil 191·. a., tühistas ligi 200 aasta järele Eesti- Ja Liivimaa kuuluvuse Vene riigi koos­seisu. Art. 3 üteldakse:

„Maa-alad, mis lääne pool lepinguosaliste vahel kokkulepitud joont asuvad ja ennemalt Vene riigile on kuulunud, ei allu enam Vene riigivõimule. Kokkulepitud joon on ära märgitud sellele lepingule olulise osana juurdelisatud kaardil (lisa 1).

Seda kaardil kahjuks avaldatud ei ole, kuid lepingu art. 6. on üteldud, et Eesti­maa ja Liivimaa kuuluvad eraldatavate maa-alade hulka ja et Eestimaa idapiir läheb üldiselt Naroova jõge mööda, Liivimaa oma läbi Peipsi ja Pihkva järve kuni viimase lõuna-lääne nurka, sealt üle Luubani järve Liivenhofi mõisani Düüna ääres.

Lepingus on edasi üteldud (art. 3), et eraldatavad territoriaalsed ühikud on vabad kõigist kohustusist oma senise emamaa vastu ja et nende tulevane saatus mää­ratakse kokkuleppel elanikkudega. Eestimaa ja Liivimaa pidi saksa politsei vägede poolt seniks okupeeritama, kuni seal julgeolek kohaliste asutuste läbi kindlustatakse ja riiklik kord jalule seatakse (art. 6).

Üldiselt on Bresti lepingu aluseks võetud rahvaste enesemääramise Õigus ja seda Nõukogude-Vene esindajate ettepanekul.

Bresti lepingu täienduseks on Venemaa ja Saksamaa vahel Berliinis 27. augustil 1910. a. sõlmitud lisaleping, mis vahepeal üleskerkinud poliitilise küsimuse „sõbraliku mõistmise ja vastastikuse vastutuleku vaimus” pidi lahendama. Tõeliselt on tingimusi Venemaa kahjuks raskendatud. On uusi maid eraldatud.

Lepingu art. 13 järgi „on Venemaa sellega nõus, et Saksamaa Georgia! (Gruusiat) kui iseseisvat riiki tunnustab”. Kas ka Venemaa ise Gruusia iseseisvust on kohus­tatud tunnustama, ei ole üteldud. Määrus on sellep. ebamäärane ja ebasoodus Gruusiale.

Peab veel tähendama, et niipea, kui lisa lepingutes Poolamaad ei mainita, kuna kõigi teiste Venemaast eraldatud maade korraldamise kohta on midagi üteldud. Eesti- ja Liivimaad mainitakse korduvalt.

Lisalepingu art. 2 üteldakse, et Eestimaa ja Liivimaa idapiirid määratakse komis­joni poolt kindlaks, mille järgi Saksa väed maa-alad ida pool seda piiri vabastavad. Art. 7 korratakse peale pingu määrusi Venemaa loobumise üle tähendatud maa-aladest ja et Eestimaa ja Liivimaa tulevane saatus määratakse kokkuleppel elanikkonnaga. Samuti on korratud määrus kohustuste mittetekkimise kohta.  Jättes kõrvale üksikasjalised määrused vabasadamate asutamise. Peipsi vee alandamise jne. kohta, mis nähta­vasti Eesti-Vene rahulepingu vastavatele määrustele eeskujuks olnud, vaatame, mis mainitud teesidest järeldada võib Eesti iseseisvuse suhtes.

Et Eesti- ja Liivimaa iseseisvaks pidid saama, see on kokkukõlas mõlemate lepin­gute tekstidega. Pealepingus räägitakse ainult Eesti- ja Liivimaast, millest järeldada võiks, et pooled Vene Ajutise Valitsuse määrust Eesti ja Läti territooriumide eralda­mise kohta silmas on pidanud. Lisalepingu art. 10. tuletatakse siiski ka Kuramaad meelde, mitte aga art. 7., mis ainult Eesti- ja Liivimaa iseseisvaks tegemisest räägib. Ei ole sellep. selge, kas oli mõeldud ka Kuramaa iseseisvaks teha. Saksa seisukohast kõige arusaamatum on tingimus, et eraldatavatel maa-aladel riigi organiseerimine teostatakse vastavalt elanikkude soovidele. Elanikkonna suhtes ei ole mingisuguseid kitsendusi tehtud, seega tuleb oletada, et mainitud lepingute järgi tuli arvestada eest­lasi ja lätlasi. Ja meie vallavanemate 1918. a. Riiga ning Tallinna käsutamine maa häält tegema, allkirjade korjamine Saksa riigi alla palumise kirjadele, saksa sõjameeste perekondade Baltimaale asuma toomise ning eestlaste ja lätlaste väljaviimise kavad on seletatavad Brest-Litovski ja täiendava Berliini lepingu tingimuste täitmise vajadu­sega. Näib, nagu ei oleks Saksa rahukonverentsi liikmed kehalisi vahekordi tundnud või neid arusaamatuil põhjusil mitte arvestanud. Võib otseselt ütelda, et Brest-Litovski rahuleping oli balti-sakslaslele kahjulik, pani neid rahva hääle tegemisel rumalasse seisukorda. Ainult vägivald võis neid pääsla, mida ka katsuti. On kindel, ei Bresti leping Eesti ja Läti iseseisvust elanikkonna soovide arvessevõtmise kaudu on taganud. Saksa okupatsioon oli juriidiliselt ajutine sõjalise vägivalla seisukord. Selle kaudu katsusid meie aadli esindajad oma seisukorda päästa. Nende ridade kirjutajal on meeles, et Liivimaa landmarssali kohustetäitja ja parun Stael von Holstein H. Luhl’ile või K. Parts’ile oli seletanud, et sõjaline okupatsioon nii ruttu ei lõpe. Berliini lisa­lepingu art. 7. leidub ka lause, mis Bresti lepingu tekstis puudub ja ilmselt sihitud balti aadlikorporatsioonide kui maa esinduse tunnustamise võimaldamisele. Mainitud art. algab järgmiselt:

„lndem Russland den in Estland und Livland bestehenden latsächlichen Verhältnissen Rechnung trägt…” Muus osas on pealepingu teksti korratud.

Toodud lauset kasutaski keiser Wilhelm II oma manifestis 22. sept. 1918. a., mil­lega Eesti ja Liivimaa Saksamaa poolt iseseisvaks kuulutati, eestlaste ja lätlaste poliiti­liselt nurkasurumiseks. See juriidiliselt seisukohalt eriskummaline dokument käib järgmiselt:

„Meie, Wilhelm, Jumala armust Saksa keiser. Preisi kuningas jne.

Käsime meie riigikantsleri Dr. krahv von Hertlingi, peale selle kui Venemaa 27. aug. 1918. a. kinnitatud Bresti rahu Saksa-Vene lisalepingu põhjal enese Eesti- ja Liivimaast lahti on ütelnud, ühendatud Eesti- ja Liivi, Riia ja Saaremaa maanõukogule teada anda, et meie tema esindajate soovil ja meie riigikantsleri teadaandmisel nime­tatud maad Saksa riigi nimel vabaks ja iseseisvaks kuulutame.

Algkirja oleme meie kõrgus ise kokku seadnud ja keiserliku pitsati peale vaju­tada lasknud.

Antud Suures Peakorteris 22. sept. 1918. a.

Wilhelm I. R.

Krahv von Hertling.

Alla kirjutanud krahv von Hertling.”

Kõigepealt tuleb tähendada, et toodud dokumendis Saksa keiser maid iseseis­vaks kuulutab, mis veel Saksamaa omaks polnud saanud. Peale selle, need maad olidki juba Bresti lepingu ja selle lisalepingu alusel iseseisvaiks tunnustatud, nii nende endise peremehe Venemaa kui ka Saksamaa enese poolt. Tähelepanu äratab ka asja­olu, et keiser Wilhelm oma manifestis ainult Berliinis allakirjutatud lisalepingut tunnistab ja mitte Bresti alglepingut. Selles ongi ülaltoodud lause „tegelikesl asjaoludest” tähendus. Keiser Wilhelmi manifestis loetakse ühendatud Eesti-, Liivi-, Riia- ja Saare­maa maanõukogu, see tähendab, balti aadli korporatsioonid kohaliku elanikkonna esinduseks, kuna Bresti lepingu järgi see võimalik ei olnud. Viimase lepingu tekst, nagu juba mainitud, ei võimaldanud eestlasi ja lätlasi kõrvale jätta, muuseas arvesse võites 30. märtsi 1917. a. seadusega loodud omavalitsuslikke esindusi. Bresti lepingu rikkumine oleks Venemaale õiguse andnud Eesti- ja Liivimaa tagasiandmist nõuda.

Ülaltoodud keiser Wilhelmi manifest oli aga hilinenud hädadokument, sest juba 8. augustil samal aastal algas lääne frondil liitlaste vastupealetung ning septembri lõpuks oli Saksa väerind mitmel pool läbi murtud. Sõda oli Saksamaale kaotatud ja Saksa vägede juhatus tegi 28. septembril oma valitsusele  ettepaneku vaherahu läbirääkimisi algatada. Oli teada, et liitlased Bresti lepingut ei tunnusta.

Bresti lepingu ja tema lisalepingute mittetunnustamise klausel leidub juba ka Compiegne’i metsas 11. nov. 1918. a. allakirjutatud vaherahu lepingus, mille järgi Saksamaa idas kõik okupeeritud maa-alad pidi vabastama. Lõplikult tühistati Bresti rahu Versallles’ lepinguga.

Niipea kui Nõukogude Vene Compiegne vaherahust teada sai, kuulutas ta 13. nov. 1910. a. omalt poolt Bresti lepingu ühes lisadega tühistatuks. 27. nov. 1918. a., kaks nädalat pärast Bresti lepingu tühistamist, algas Vene pealetung Narva juures, et kord loovutatud provintsi Venemaale tagasi võita.

Kuid enne, kui venelased pealetungi alustasid, sõlmiti Riias 19. nov. Eesti ja Saksamaa vahel nõndanimetatud „Üleandmise leping”, millega Saska valitsus Eesti Maapäeva ja Ajutist Valitsusi vormilikult maa esinduseks tunnistas. See oli hilinenud, kuid siiski Eestile tähtis tunnustus rahvusvahelise lepingu kujul. Saksa okupatsiooni­võimud ei andnud Eestimaad Venele tagasi, vaid tunnustasid tema iseseisvust. Saksa­maa pole hiljem Eesti Vabariiki espressis verbis de j u r e tunnustanud, vald määras 9. juulil 1921 oma saadiku meie valitsuse juurde, mis loetakse samaväärseks tunnusta­misele. Nähtavasti võeti 19. nov. 1917. a. Riia lepingut siiski arvesse. Keiser Wilhelmi manifest oli ka tühistatud.

Mis puutub Versailles’ rahulepingusse, siis oli see vormiliselt iseseisvale Eestile vaenulik, sest ta kustutas Bresti lepingu kaudu tekkinud Eestimaa Venemaast eralda­mise õigusliku aluse. Liitlased olid Venemaa lammutamise vastu.

Tegelikult oli Versailles leping meile muidugi kasulik, sest Saksamaa võidu korral oleks eesti rahvas hävitatud, nagu seda 1918. a. võimumehed avalikult seletasid. Bresti leping ei olnud ju eestlaste tarvis mõeldud, kuigi temas Eestimaa iseseisvaks tunnustati ja riigikord elanikkonna soovidest rippuvaks oli tehtud. Saksa valitsus ei saanud niihästi valis- kui sisepoliitilistel põhjustel oma tõsiseid kavatsusi Bresti lepin­gus avaldada. Rahvaste enesemääramise õigusi tuli temal avaliku arvamuse survel tunnustada, kuna seisukord lääne väerinnal üha pinevamaks muutus ameeriklaste sõttaastumise tõttu. Wilsoni punktid rippusid pea kohal.

Rahvusvahelise õiguse seisukohalt seisis Eesti küsimärgi all kuni 2. veebruarini 1920. a., mil Vene seekordne valitsus vormiliselt eestlaste kasuks Eestimaast lahti ütles. Et Eesti suutis täitsa iseseisvalt senise emamaaga rahu teha, rippumatult rahvusvahe­listest konverentsidest, see on tema olemise tugevam külg. Keegi ei või ütelda, et mingisugune suurvõim venelasi oleks vägistanud. Meil ei maksa oma jõuga uhkus­tada, kuid ka kasuliku ajaloolise konjunktuuri kasutamine on sama hea kui enese jõuga maksmapanek. Jõudu meil tuli siiski ka tarvitada ja selles suhtes peame alla kriipsutama, et eestlased täies koosseisus Venemaa poolel Maailmasõjast olid osa võtnud ja 1918-1919. a. sama väsinud olid kui venelased. Iseseisvuse nõudmine oli ära teenitud suurte kaotustega Venemaa julgeoleku eest. Venemaa kokkuvarisemises eiole eestlastel mingit süüd. Seda peame ajaloolise õigluse seisukohalt mainima. Tähelepanu tuleb juhtida ka sellele, et meie endile iseseisvust nõudes Venemaad ära ei andnud ja Venemaa vaenlaste – sakslastega 1919. a. Isegi sõda pidasime.

Niipalju Eesti iseseisvuse teostamise kõlbelistest alustest. Toodud meeletule­tused võivad meile kunagi kasulikud olla.

Meie oleme üleval iseseisva Eesti kui rahvusvahelise õiguse subjekti kujunemist lühidalt skitseerinud. Ma pean lõpetama selle märkusega, et Eesti iseseisvuse sünni­päev on seotud õiguslikult kõige vähem tähtsa momendiga, Manifesti kõigile Eestimaa rahvastele avaldamisega. Tema vormiliseks puuduseks on muuseas, et ta ainult Eesti Maapäeva Vanemate Nõukogu poolt on alla kirjutatud. Sisuliselt määrab ta aga küll täie selgusega ära, et „Eestimaa tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuuluta­takse tänasest peale iseseisvaks demokraatliseks vabariigiks”. Maanõukogu otsuses kõrgemast võimust 1S/20. nov., mille alusel Vanemate Nõukogu tegutses, oli Eesti­maa riikliku korra kindlaksmääramine jäetud Asutava Kogu hooleks. Vastuvaidlemata on Manifestil rahvuslike jõudude kindlaksmääratud sihi saavutamiseks koondamise suhtes äärmine tähtsus. Kuid see tähtsus ei kuulu niivõrd õiguse kui kõlbluse ja psühholoogia valda. Juriidilise iseseisvuse otsustavaks momendiks oli 2. veebr. 1920. a., mille järgi Eesti kui iseseisva riigi de jure tunnustamine teiste riikide pooli oli vaid aja küsimus.

Mulle võidakse vastu vaielda, et enne seda Eesti Vabariik tegutses iseseisva poliiti­lise ühikuna, organiseeris sõjaväge, andis seadusi, mõistis kohut jne. Sellepeale peab vastama, et see oli nõndanimetatud de f a c t ο seisukord, nagu see oli väljendatud ka suur liikide tunnustusaktides. Kodune administratiivvõim ja jurisdiktsioon rajanes 30. märtsi 1917. a. seadusega saadud volitustel, mida laiendati 15/20. nov. otsusega kõrgemast võimust.

J. JANS

Akadeemiast nr. 8/1938

Eesti-, Liiwi- ja Kuramaa

… enne kui Albert Saksamaale pääsis, otsis ta uue linna jaoks, mis ta ehitama hakata tahtis, paraja paiga wälja. Ta walis seks koha, kus wäike Riigejõgi Wäinajõe sisse jookseb. Riigejõest sai pärastine linn Riia nime. [….] ta andis tulewasele linnale mitmesugusid tähtsaid eesõigusi, keelas ära, et keegi surma nuhtluse juures semgallaste sadamasse Kura Aajõe ääre minema ei pidanud ja lubas laewu üksi Riia sadamas käia. Kui Albert kewadel 1201 uute seltsimeestega Saksamaalt tagasi tuli, hakkas ta sedamaid Riialinna asutama. Ta kutsus Ojamaalt, Breemenist ja mitmest muu kohast kaupmehi ja töörahwast enese juurde ja andis neile mitmeid suuremaid õigusi. …

Arvamus; P.Tammert – Riik, raha ja Eesti saatus

20.04.2020, P. Tammert, Eesti Rooma Klubi kaudu

RIIK – see oleme meie kõik koos; ühiskond, mille liikmed elavad ühises keele- ja kultuuriruumis, on valmis tegutsema solidaarselt üksteist kaitstes, raskel hetkel teineteist toetades ning kaupu ja teenuseid vahetades. Territooriumil, mille see rahvas on enda omaks kuulutanud ja naabrid seda aktsepteerinud, korraldab meie ühist avalikku ruumi valitsus, seadustes sätestatud järgides. 

Valitsus on ennetava meetmena peatanud turumajanduslikud protsessid ja koos sellega ka raharingluse. See tekitas tõetunni väga paljude inimeste jaoks ehk eristas neid, kes oskasid ja tahtsid varuda raha rasketeks päevadeks ja neid, kes elasid peost suhu või koguni võlarahaga. Viimased satuvad nüüd olukorda, kus nad kaotavad kõik need varad, mis on soetatud võlgu võttes või liisinguga rentides. Kuna kriisi mastaap on omandamas mõõtmeid, mida poliitikud ei osanud või tahtnud ette näha, siis kasvab toimetulekuraskustesse sattunud inimeste arv kiiresti. Paljud küsivad, et kuidas edasi?

Eesti Pank laseb käiku kopteriraha

Eelmine suur likviiduskriis lahendati võlarahaga täiendava emissiooniga ja EKP suurendas käibel oleva raha mahtu 3,5 korda. Nüüd oleme veel suurema likviidsuskriis ees ja kui me ka seekord lahendame probleemi samamoodi raha juurde trükkides ja võlgu jagades, siis olema ületanud reaalsuse piiri ning usaldus euro vastu hakkab kaduma.  

Üks võimalik lahendus oleks kopteriraha kasutamine. Kuna Lissaboni lepingus sätestatud keelu tõttu ei saa EKP ega Eesti Pank (EP) valitsusele raha otse anda, siis jääbki ainsaks võimaluseks see, et EP maksab igale Eesti elanikule vähemalt minimaalset toimetulekut kindlustava summa, et kompenseerida turumajanduslike protsesside seiskamisega tekitatud kahju.  See vähendaks ühtlasi võlarahaga tekitatud hiiglaslikku puudujääki rahaturul ning hoiaks majanduse käigus, kuigi madalatel tuuridel.

Kui Eesti Pank seda lahendit ei rakenda, siis tekib küsimus: KEDA SEE TEENIB? Tegutsedes eesti elanike vajadusi mitte arvestades ja paisates nad üha sügavamasse võlgnevusse, saab teha vaid ühe järelduse – Eesti Pank või selle Nõukogu teenib kellegi teise huve!

Aeg vabaneda võlaraha orjusest

Kui territoriaalriigi valitsus ei paku oma elanikele väljapääsu olukorrast, siis tuleb lähtuda põhimõttest: uppuja päästmine on uppuja enda asi!

Kuidas saame me ennast ise päästa?

Väga lihtsalt – võtame kasutusele alternatiivraha, mis ei ole võlaraha. Euroopa vaba turumajandusega riikides on käibel sadu alternatiivrahasid, mis on emiteeritud nii KOV kui ka vabatahtlikult kasutusele võetud ettevõtjate/tarbijate/HLÜ-te poolt. Kohaliku digiraha käivitamise kulu jääb alla 100 000 euro ning kõige ratsionaalsem oleks valida selline lahendus, milles raha tekib (ühel pluss- ja teisel miinusmärgiga) ja kaob tehingu käigus. Sellise summa kokkusaamine ühisrahastuse projekti raames ei peaks olema probleem.

Alternatiivne lahendus oleks KOV poolt emiteeritud raha, kuid sellega tuleks toime vaid Tallinna Linnavalitsus, teised KOV on selleks liiga väikesed. KOV või tegelikult ka riigi keskvalitsus võib luua oma raha (millest ei teki mingeid võlakohustusi!) ja jagada seda välja täpselt nii palju kui ta ise tahab. Kui selle rahaga makstakse kohalikele ettevõtjatele nende poolt tehtud tööde eest või see antakse otse sotsiaalabina inimestele, siis juba esimese ringiga laekub 34% väljamakstud summast EMTA-le (Maksu- ja Tolliamet) tagasi. Teisel ringil tagasilaekuva osa suurus sõltub sellest kuipalju teenitud tulust maksavad ettevõtted töötajatele palgana välja ja kui suur on palk, mistõttu see varieerub 8-13% vahemikus.

Rahal ja verel on samasugune ülesanne – tagada toodangu vahetust subjektide vahel! Kui mõni organ (näiteks maks) koguks kogu vere endale ja tekitaks verepuuduse, siis kogu organism sureb. Samasugune on olukord rahaga – see võimaldab spetsialiseerumisel põhinevas turumajanduslikus ühiskonnas vahetada tooteid ja kui raha ei ole, siis sureb ka majandus.

Veelgi radikaalsem lahendus

Meie keskel käib palju (mõned ehtsa ja mõned vaid näiliselt) „suure südamega“ inimesi, kes nimetavad ennast humanistideks või sotsialistideks ja räägivad ligimese aitamisest. Kuid mis mõtet on aidata hädasolijaid, kui meie rahasüsteem toodab võlarahaga neid kogu aeg juurde? Võib olla kergendab abistamine nende südametunnistust, kes ongi oma kõhu alla kogunud suurema summa, kui neil endal vaja läheb. Varem ehitati selliste inimeste rahaga hiiglaslikke katedraale, tänapäeval kergendatakse oma pattu ühiskondlikult kasulikele projektidele raha annetades.

Kas poleks juba aeg vabaneda kurjust ja viletsust külvavast mammonast? Või peaksime meenutama, et kolme suure religiooni pühakirjades on sätestatud intressi küsimise keeld?

Kui loobuda pankade pakutavast võlarahast ning ühendada Eesti Pank, EMTA ja sotsiaalsete väljamaksete tegijad, siis võiksime minna üle uuele rahasüsteemile. Sellele institutsioonile peaks kõigepealt välja mõtlema tabava nime. Tõsi, üleminek oleks võimalik vaid siis, kui me usaldame oma valitsusvõimu teostavat institutsiooni ja suudame selle tegevust demokraatlikus otsustusprotsessis kontrollida. Kommertspangad võivad jääda, kuid nende tegevusvaldkond ja tuluallikad muutuksid kardinaalselt.

Uus lahendus!

Selles süsteemis annaks see uus institutsioon ettevõtlikele inimestele raha vaid niipalju, kui nad (iidse sumeri tava järgi) suudavad 7 aasta jooksul tagasi maksta, s.t et maksevõime kaotamisel peab ta kuni 7 aastat elama miinimumpalgaga ja ülejäänud töö viljadega korvama tekitatud puudujääki. Seitsmendal aastal saabub amnestia ja see tähendab halbade võlgade kustutamist ja investeeritud raha kaotsiminekut!

Kui keegi tahab uues olukorras algatada suuremat projekti, siis ei saa enam pöörduda panga poole võlaraha saamiseks, vaid peab kasutama ühisrahastuse võimalusi. Sellisel juhul jääksid kõik ühiskonda kahjustavad projektid algatamata ning „targa parve“ otsus määrab, kuhu ja milleks investeeritakse. Tõsi, enne seda tuleks luua õiguskord, mis kaitseks väikeinvestori huve ning piiraks ettevõtte juhtide võimalusi sõita osanikest teerulliga üle.

Selles süsteemis saaks kasutusele võtta ka negatiivse tulumaksu (kindlasti mitte kodanikupalk) ning teha lõpu kõikidele sotsiaalkindlustuse sissemaksetele ning pensionitöötuse ja muude abirahade väljamaksetele. Kehtestades minimaalse toimetulekut kindlustava summa (mis arvestab ka laste olemasolu) ja makstes abivajajatele sellest puudujääva osa, ei tekitaks me rahaturul mingeid probleeme. Meenutagem eelöeldust, et väljamakstud summast laekub praeguse maksusüsteemi juures kahe ringiga peaaegu 50% väljamakstud rahast ja nii saaks see olema ka tulevikus, sest tasuta lõunaid ei ole. See tähendab, et ka valitsuse poolt pakutavate turvalisust jms avalikke  teenuseid pakkuvate tööde tegijatele tuleb maksta nende tehtud töö eest. Või siiski – tasuta lõunaid pakutakse kariloomadele, keda perioodiliselt lüpstakse või pügatakse ning lõpuks vardasse aetakse.

Kui keegi väidab, et sellises süsteemis tekib raha ülepakkumine, siis mina küsiks: miks ei ole seda tekkinud praeguses olukorras, kui keskpank jagab tasuta (senisest 3,5 korda rohkem!) raha pankadele, kes reeglina üritavad maksude maksmisest iga hinna eest kõrvale hoida? Sama hästi võime jagada raha ka hädasolijatele, kes selle kohe ära tarbivad ehk ringlusse annavad ja makse tasuvad. Ja ülejäägi saab igaüks enda poolt valitud riskiga investeerida ettevõtlusse.

Kokkuvõtteks

Võlaraha ja selle aluseks olev raha krediiditeooria on vaid üks rahasüsteem teiste selliste kõrval. Kuid nendest kinnihoidmine määrab Eesti riigi ja rahva saatuse pikaks ajaks! Seetõtte peame me nüüd endalt küsima: kes või mis määrab meie saatuse selles murrangulises olukorras?

Minu arusaam on, et meie saatuse määravad kõigepealt Eesti Panga Nõukogu (EPN) liikmed ja meie rahandusminister üheskoos. Kuid nende taga on erakonnad, õigemini küll meie poolt valitud rahvaesindajad, kellele me andsime esindusdemokraatliku volituse tegutseda enda nimel.

Siinkohal võime meenutada lugejatele, et EPN liikmeteks on:

UI-RA-LA – The ancient world of the Boat People

When the Ice Age retreated the glaciers that covered half of North America and Eurasia, melted and flooded the lands underneath. “Uirala” refers to the flooded lands, and the conversion of former reindeer peoples moving around on foot, to boat peoples moving around in the flooded lands. These projects bring forward accumulated information from archeology, climatology, geography, etc. with a specific focus on the development of the boat-oriented way of life that began south of the glaciers, and then spread around the northern world

The world of science is inspired to dig up data that contains information about the past, and had become good at it, but interpreting the information is another thing, that requires a mind that can see all the possibilities and find the most probable one.

The discoveries made by science have by now overtaken the rate at which thinkers can bring together all the accumulated information, and draw a picture of what happened in the past. Scientists are specialized and narrowly focussed. They can describe in detail differences in stone tools between two peoples, but are not able or else interested in telescoping out and looking at the large picture.

The following pages are the result of my investigation of what science has found, but looking at it from space, to get an overview of what happened in the human past, mainly in Europe. I however am oriented to the lands and peoples who occupied the lands released from under the Ice Age glaciers.

Archeology has always suggested the obvious – as the climate warmed after the Ice Age, culture expanded out of Europe into the east. Now the new genetic studies also suggest that Finno-Ugric speaking peoples are basically Europeans. Thus it is only now that Finno-Ugric languages and traditions are being considered in terms of the history of Europe. It is now easier to accept that the Finno-Ugric languages originate from the original boat-oriented hunter-fisher peoples of northern Europe. But many are unable to grasp the nature of these people. 

Thus the plain fact that farming cultures displace native hunter-fisher-gatherers from south to north, and from fertile higher lands to poor acid marshlands, leads to the conclusions that it is possible that indeed the ancestral language of the Finnic peoples was the original language of continental Europe. 

Read the Book: http://www.paabo.ca/uirala/contents.html  

Arvamus: EW sõjalaen ja EV investeeringute legitiimsus

24.04.2013.a Rahandusminister Jürgen Ligi andmetel:
Eesti Vabariik ei ole pärast taasiseseisvumist rahuldanud sõjaeelsete võlakohustuste nõudeid.

Kaustas “Riigikaitse vahendite täitmise ja ehituste teostamise kavade täitmiseks (Kr.7.000.000.-) laenu tegemine” (ERA 31.3.9583) leidub
Vabariigi Valitsuse 21.mail.1939.a otsus (Prot nr 40 p VII):
“Lubada Majandusministril teha Riigikaitse fondi seaduse alusel laenu kuni Kr.7.000.000:- […] Majandusministeeriumi Rahandusosakonna 5% võlakirjade vastu […] lunastatakse 31.märtsil 1948.a […]
pingete ärahoidmiseks tunnustada vajalikuks, et lükatakse edasi kuni olukordade selgumiseni kõik investeerimised, mis ei ole küllalt hädavajalikud ja tulutoova iseloomuga. Kõikidele riigiasutistele, riigiettevõtetele ja riigi poolt aktsiate omamise teel kontrollitavatele ettevõtetele, riigiteenijate, sõjaväelaste ja õppejõudude ühisettevõtetele, omavalitsusasutistele ja -ettevõtetele ning sihtasutistele, millest riik võtab osa kapitalidega või annab toetusi, keelata ette võtta uusi investeerimisi ilma Majandusministri igakordse loata.

Peaminister – K.Eenpalu
Majandusminister – L.Sepp
Riigisekretär K.Terras”

Arvamus:
Moodsa ÜRO aegse maailmakorralduse aluseks oleva I.Kanti 1785.a
“igavese rahu” essee juhtmõtteks on et “kohustusi austatakse”! Rahvusvahelise õiguse kohaselt EW kohustused on EW õigustest lahutamatud.

EV ei ole täitnud EW kohustust mitte teha investeerimisi, olukorras kus EW eksiilvalitsus ei ole jätkuvalt volitusi üle andnud EV Valitsusele. Seega jääb mulje et EV ajal tehtud riigi ja omavalitsuste investeeringutel puudub legitiimne alus, niivõrd kuivõrd EW eksiilvalitsuse Majandusminister pole selleks eri-luba andnud?!


Eesti Vabariigi järjepidevusest 1940-….

Eesti Vabariigi kontinuiteet 1940-2007: lühiülevaade

17. juunil 1940 algas Eesti Vabariigis NSV Liidu okupatsioon, mille tulemusel ei saanud Eesti Vabariigi põhiseaduslikud institutsioonid enam teostada oma põhiseaduslikku võimu. Eesti riiklus oli faktiliselt peatatud ja Vabariigi President Konstantin Päts oli okupatsioonivõimu surve ja sekkumise tõttu alates 19. juunist, hiljemalt 21. juuni õhtupoolikust, rängalt takistatud oma ametikohuseid täitmast. Põhiseadus aga nõudis, et presidenditöö tegemises ei tohi vahet tekkida ja seetõttu läksid presidendi ülesanded 1938. a Põhiseaduse §46 alusel automaatselt üle peaminister Jüri Uluotsale, kelle okupatsiooni survest tingitud tagasiastumisavaldus oli veel rahuldamata.

Jüri Uluots oli ka valitsuskabinetist ainuke, kel õnnestus kadalipust pääseda, kõik ülejäänud ministrid NSV Liidu okupatsioonivõim kas hukkas või küüditas Venemaale. Seetõttu jäi ka Jüri Uluotsa vormistamine vajalikul viisil presidendi kohusetäitjana ära, mis aga ei oma juriidilist tähtsust, sest alanud okupatsioon vabandab vormivigu. Pealegi seda akti nõudis vaid seadus, mille ilmne mõte oli ebaseadusliku võimuhaaramise tõkestamine, mitte aga Põhiseadus ise. Põhiseadus aga nõudis, et riik ei tohi hetkegi presidendita olla. NSV Liidu okupatsiooni asendumine Saksamaa okupatsiooniga 1941.aastal juriidilist staatust ei muutnud. Eesti Vabariigi seaduslik riigivõim oli läinud institutsioonina põranda alla.

1 – Uluotsa moodustatud Tiefi valitsus suvest 1940

Astunud Vabariigi Peaministrina Presidendi ülesandeisse, moodustas Jüri Uluots ka koheselt Vabariigi Valitsuse koosseisus:

Otto Tief – Peaministri asetäitja
Johan Holberg – Sõjaminister
Johannes Klesment – Minister
August Rei – Minister

Tõsi, dokumente ja protokolle selle kohta ei koostatud ning kogu tegevus peeti salajas. Vabariigi Valitsuse olemasolu kohta antud koosseisus alates NSV Liidu okupatsiooni algusest on andnud kinnituse oma artiklis Riigivolikogu esimees Otto Pukk („Eesti riik ja rahvas Teises maailmasõjas”, VIII kd, Stockholm 1959, lk 64-65). Lisaks eksisteerivad kaudtõendid. Nimelt Peaministri Vabariigi Presidendi ülesandeis käskkirjaga nimetas Jüri Uluots Sõjaminister Johan Holbergi Sõjavägede ülemjuhataja asetäitjaks. See on ka teadaolevalt ainuke säilinud dokument, mis tõendab, et Vabariigi Valitsus eksisteeris ka enne 18. septembrit 1944. Kuigi Vabariigi Valitsust loetakse lõplikult ametisseastunuks pärast avalikku teadaandmist kodanikkonnale, oli salajasus siiski endastmõistetav, sest nii nagu NSV Liidu okupatsioonivõim, ei tahtnud ka Saksa okupatsioonivõim midagi kuulda Eesti iseseisvusest.

Veel on teada, et 6. juunil 1942 toimus põhiseaduspärase Valimiskogu salajane kokkutulek, kus olevat loodud ka põrandaalune valitsus. Kuid selle valitsuse liikmed polnud oma liikmelisusest teadlikudki. Ka ei koostatud mingeid protokolle ega akte. Iseendast see tähtsust ei omanud, pealegi kutsus Peaminister Presidendi ülesandeis Jüri Uluots 20.aprillil 1944 ise põhiseaduspärase Valimiskogu kokku. Oli nimelt karta,et kui peaks arreteeritama mõni Valimiskogu asendamatu liige, siis seda kogu enam kokku kutsuda ei saagi.

2 – Uluotsa moodustatud Maurer-Tiefi valitsus 21. aprillist 1944

Valimiskogu otsustas, et Presidendi asetäitja valimine pole põhiseaduslikult nõutav ega otstarbekas, sest polnud võimalik selgust saada President Konstantin Pätsi võimalustes uuesti oma ametikohustesse asuda. Presidendi asetäitja valimine oleks nimelt lõpetanud Konstantin Pätsi volitused Presidendina. Et aga Presidendi kohusetäitmine on Põhiseaduse kohaselt üle läinud seaduslikult Peaministrile Jüri Uluotsale, siis on tagatud Presidendi ametikoha täitmine Eestis. Kokkuvõttes oli Valimiskogu sõnum kodanikkonnale: Jüri Uluots on nüüd Peaminister Presidendi ülesandeis.

Kohe järgmisel päeval, 21.aprillil 1944 moodustas Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis Jüri Uluots Vabariigi Valitsuse, millest on säilinud ka protokoll:

Alfred Maurer – Peaministri asetäitja
Otto Tief – Peaministri asetäitja
Johannes Holberg – minister

Jüri Uluots kindlustas sellega riigivõimu järjepidevust. Valitsuse moodustamisest kodanikkonnale ei teatatud, selle olemasolust oli teadlik vaid kitsas ringkond.

3 – Uluotsa moodustatud Tiefi valitsus 18. septembrist 1944

Vastukaaluks vaikiva ajastu Riigikogu enamuserakonnale Isamaaliidule pani poliitilisele vastupanule aluse grupp noori, kes olid organiseerunud 1940. aasta rahvusliku vastukandideerimise käigus. Nii formeerus aastail 1941–1942 Eesti Vabariigi Rahvuskomitee (EVR), kes hakkas tasapisi kallutama Jüri Uluotsa moodustamaks laiapõhjalist seina-seina valitsust, mis lõpuks saigi teoks.

Eesti Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Jüri Uluots nimetas 18.septembril 1944 ametisse Otto Tiefi poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist 21.aprillil 1944 moodustatud valitsus. Valitsus formeeriti Eesti poliitilisi erakondi ühendanud Eesti Vabariikliku Rahvuskomitee liikmetest. Selle koosseisu kuulusid:

Otto Tief – Peaministri asetäitja ja Siseminister
Arnold Susi – Haridusminister
Rudolf Penno – Kaubandus- ja Tööstusminister
Johannes Klesment – Kohtuminister
Karl Liidak – Põllutööminister
Hugo Pärtelpoeg – Rahaminister
Voldemar Sumberg – Sotsiaalminister
Johan Holberg – Sõjaminister
Johannes Pikkov – Teedeminister
August Rei – Välisminister
Juhan Kaarlimäe – Minister

Sisepoliitiliselt tähistas seinast-seina moodustatud Tiefi valitsus Eesti riigikorra viimist 1934. aastal alguse saanud autoritaarselt süsteemilt uuesti laiale demokraatlikule alusele, mis oli tulevikuperspektiivi silmas pidades Eesti Vabariigi Peaministri Presidendi ülesandeis Jüri Uluotsa poolt ajalooline samm.

Riigisekretäri teadaanne ametissenimetamise kohta on dateeritud 18. septembril 1944, kuid valitsuse algkoossseis astus ametisse (välja arvatud August Rei, Johannes Klesment ja Rudolf Penno, kes ei viibinud Eestis) 20. septembril 1944. August Rei andis ametivande ja astus ametisse 31.detsembril 1944, Johannes Klesment andis ametivande ja astus ametisse 13.jaanuaril 1945.

Akt
Arvestades asjaolu, et Peaministri Vabariigi Presidendi ülesandeis käskkirjaga 18.septembrist 1944 ametissse nimetatud Välisministril August Reil ei olnud võimalust anda Vabariigi Presidendile pühalikku tõotust (Põhiseaduse §51), kuna ta ametisse määramise ajal viibis väljaspool Eestit ning Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis Jüri Uluots saabudes Rootsi paigutati kohe haiglasse, kus ta on viibinud kogu aja, ning et ta praegu arstide seletuse järgi ei ole enam võimeline mingiks riikliku akti tegemiseks, välisminister August Rei andis pühaliku tõotuse täna meie, Riigivolikogu Esimehe ja Kohtuministri, juuresolekul.
Stockholm, 31 .dets. 1944
Otto Pukk, Riigivolikogu Esimees
Johannes Klesment, Kohtuminister

Esialgu oli sõjaministriks ette nähtud Johan Holberg, kes aga ilmus valitsuse tööleasumise koosolekule alles pärast vandetõotuse andmist, teatas Eestist lahkumisest ja loobus portfellist, mistõttu ta määramine tühistati ja seetõttu pole tema nime ka 20. septembril ilmunud Riigi Teatajas trükitud valitsuse moodustamise käskkirjas. Hiljem paguluses hakkasid Johannes Klesment ja Otto Pukk nõudma, et ainsa kehtiva dokumendina tuleb tunnustada hoopiski käsitsi kirjutatud, Jüri Uluotsa allkirjaga käskkirja, mille peamine erinevus Riigi Teatajas trükitust oligi Johan Holmbergi välja jäämine.

Ka Rudolf Penno, kes oli määratud Kaubandus-tööstusministriks, ei astunud Vabariigi Valitsuse liikmena ametisse.

Valitsusele allusid teiste seas sisekaitse ülem Juhan Reigo, riigikontrolör Oskar Gustavson, õiguskantsler Richard Övel riigisekretär Helmut Maandi ja riigisekretäri asetäitja Endel Inglist. Eesti Vabariiklik Rahvuskomitee lõpetas seoses valitsuse ametisseastumisega oma tegevuse. August Rei ja Rudolf Penno viibisid valitsuse töönädalal Rootsis. Raskelt haige Jüri Uluots lahkus Eestist Johannes Klesmenti saatel 20. septembri hommikul.

19. ja 20. septembril toimusid valitsuse koosolekud. Ametisse nimetati sõjavägede ülemjuhataja, kolonel Jaan Maide. 21. septembril 1944 teatas valitsus oma kohustuste täitmisele asumisest, raadio kaudu informeeriti sellest ka välisriike. Valitsuse deklaratsioon maailmale ja eesti rahvale jäi trükkimata, sest nõukogude pommirünnak lõi rivist välja trükikoja elektrivarustuse.

22. septembril 1944, vaid mõni tund enne seda, kui Nõukogude Liidu väed Tallinna vallutasid, lahkusid sealt viimased valitsusliikmed. Valitsus kogunes Läänemaale Puise randa Põgari külla ning ootas Rootsist lubatud kiirkaatrit evakueerimiseks. Paat saabus alles 29. septembril ning sellega põgenes Eestist vaid Helmut Maandi. Eestist õnnestus põgeneda veel Johan Holbergil. Karl Liidak varjas ennast Nõukogude võimu eest põranda all, ning suri 1945. aastal. Valitsuse ülejäänud liikmed arreteeriti ning mõisteti vangi või surma.

Juriidiliselt oli Otto Tiefi valitsus ametis 18.septembrist 1944 kuni 12.jaanuarini 1953.

4 – Rei moodustatud Sikkari valitsus 12. jaanuarist 1953

Põhjused, miks August Rei koheselt Vabariigi Valitsust ametisse ei nimetanud, pole täpselt teada. Kuid suure tõenäosusega eeldas ta Atlandi Hartale tuginedes okupatsiooni peatset lõppemist.

Ajaloost on teada, et Balti riikide iseseisvus “müüdi” suurriiklikus poliitikas Jalta, Teherani ja Potsdami konverentsidel maha. Teiselt poolt on samuti teada, et Rootsis oli eksiilvalitsuste tegevus keelustatud. Kõigest hoolimata oli rahvusvaheline olukord kuni 1949.aastani ebaselge ja võis täiesti õigustatult loota Eesti Vabariigi taastamist. Ja kolmaski põhjus polnud väheoluline: vastuolud paguluses olevate eestlaste vahel. Nimelt küllaltki palju oli neid, kes pooldasid õigusliku järjepidevuse hoidmiseks Valimiskogu liini, hoolimata tõsiasjast, et põhiseaduspärane Valimiskogu oli 1944. aastal selge sõnaga otsustanud selle ebaotstarbekust ja ka vajaduse puudumist ning Sõjavägede Ülemjuhataja puudumisel polnud põhiseaduspärast Valimiskogu pärast Teist Maailmasõda üldse enam võimalik kokku kutsuda.
Kuni Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis August Rei valitsust omalt poolt polnud moodustanud, oli puhtjuriidiliselt ametis ikka veel Otto Tiefi poolt juhitav valitsus, kellest enamus oli tegelikult kas vangistatud või hukatud.

Samas ei saa ka öelda, et August Rei hoidis Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust täiesti üksinda ega teinud midagi hoidmaks ära juriidilise järjepidevuse katkemist. Juba 13.jaanuaril 1945 võttis ta ametivande Johannes Klesmendilt, kel jäi see Kohtuministrina Jüri Uluotsale andmata, nimetas Hans Rebase Peaministri asetäitjaks ja Välisministriks, oktoobris 1945 nimetas ta veel ministriteks Artur Ekbaumi ja Johannes Nymani.

24. juunil 1949 tühistas August Rei nii Hans Rebase kui ka Artur Ekbaumi ja Johannes Nymani määramised. Eesti pagulaskond oli lõhestunud Valimiskogu ja vanima liikme liini vahel. Põhipõhjuseks asjaolu, et riigiõigust tundvaid juriste sama hästi kui ei olnud ja vaidlust arendasid enamasti praktiseerivad kohtusüsteemis töötavad juristid.

Kuid taoline olukord ei saanud kesta lõputult. 1952. aasta veebruaris avaldas survet riiklike organite kordaseadmise küsimuses ka eestlaste keskesindus USA-s. 20. aprillil 1952 nimetaski August Rei Artur Terrase portfellita ministriks ja Johannes Sikkari Peaministri asetäitjaks, tehes viimasele ettepaneku moodustada Vabariigi Valitsus laia koalitsiooni alusel, jätkates sellega nii Jüri Uluotsa poliitilist liini kui ka 1934. aastal katkenud demokraatlikku korda. 5.detsembril 1952 peeti August Rei juhtimisel Vabariigi Valitsuse määramise koosolek, lähtudes ministeeriumide nimestikust ja valitsemise korraldamise seadusest. Kuna Helmut Maandi keeldus Vabariigi Valitsuse moodustamisel täitmast oma kohust Riigirekretärina, siis vabastas August Rei ta 11.jaanuaril 1953.a.ametist ning määras 12. jaanuaril 1953 uueks Riigisekretäriks Heinrich Mark´i.

Eesti Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis August Rei nimetas 12. jaanuaril 1953 Oslos ametisse Johannes Sikkari poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsuse koosseisu kuulusid:

Johannes Sikkar – Peaministri asetäitja ja Siseminister
Gustav Suits – Haridusminister ja Sotsiaalministri kohusetäitja
Mihkel Tuusööt – Majandusminister ja Teedeministri kohusetäitja
Tõnis Kint – Põllutööministerja Sõjaministri kohusetäitja
Aleksander Warma – Välisminister ja Kohtuministri kohusetäitja

Samal päeval nimetas August Rei Põllutööministri Tõnis Kinti Peaministri asetäitjaks juhuks, kui Johannes Sikkar mingil põhjusel ei saa täita Peaministri ülesandeid, ja kuna Gustav Suits ei astunud ametisse, siis kaks päeva hiljem pani August Rei Haridusministri ja Sotsiaalministri ülesanded Välisministri AleksanderWarma peale.

1956.a.10.septembril täiendas August Rei Vabariigi Valitsust, nimetades ametisse

Oskar Lõvi – Majandusminister
Peeter Panksep – Portfellita minister
Aksel Mark –Portfellita minister
Arvo Horm – Portfellita minister

Samal päeval lahkus omal soovil Vabariigi Valitsuse koosseisust senine Majandusminister Mihkel Truusööt. 31.jaanuaril täiendas August Rei valitsuse koosseisu, nimetades portfellita ministriks Eduard Leetmaa.

Johannes Sikkar suri 22.augustil 1960. aastal, alates tema surmast kuni uue valitsuse koosseisu moodustamiseni täitis vastavalt August Rei 12.jaanuari 1953 käskkirjale Peaministri asetäitja kohuseid Tõnis Kint.

August Rei võeti 1957. aasta mais vastu ka USA Välisministeeriumis, millega seoses on avaldatud arvamust, et sellega seoses polnud võimatu isegi nn vaikse tunnustuse saamine.

5 – Rei moodustatud Warma valitsus 1. jaanuarist 1962

Mis põhjustel August Rei uue kabineti moodustas, pole teada, kuid huvipakkuv on fakt, et ta taotles Vabariigi Valitsuse koosseisu laienemist USA-s elavate eestlaste baasil. Igal juhul ettepanek tehti Tiefi valitsuse koosseisu kuulunud Arnold Susi pojale Heino Susile ja Hellar Grabbile, kes on ka Eestis tuntuks saanud oma artiklitega meedias. Mõlemad siiski keeldusid.

Nii või teisiti, Eesti Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis August Rei nimetas 1. jaanuaril 1962 ametisse Aleksander Warma poolt juhitava valitsuse, millega lahkus ühtlasi ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsuse koosseisu kuulusid:

Aleksander Warma – Peaministri asetäitja,Välisministerja Kohtuministri kohusetäitja
Tõnis Kint – Põllutööminister ja Sõjaministri kohusetäitja
Aksel Mark – Siseminister
Arvo Horm – Portfellita minister ja Majandusministri kohusetäitja
Enno Penno – Teedeminister ja Haridusministri kohusetäitja
Ivar Grünthal – Portfellita minister ja Sotsiaalministri kohusetäitja
Peeter Panksep – Portfellita minister

Kui Jüri Uluots läks ajalukku, viies Eesti riigikorra 1934.aastal alguse saanud autoritaarselt süsteemilt uuesti laiale demokraatlikule alusele, siis August Rei läks ajalukku oma dekreediga 1. aprillist 1957, millega peatas 1938. aasta Kodakondsuse seaduse § 1 lõik 2 ja §23 toime okupatsiooni lõpuni, säilitades sellega Eesti Vabariigi kogu õigusjärgse kodanikkonna. Kestva okupatsiooni tõttu toimib August Rei dekreet siiani.
Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis August Rei suri Stockholmis 29. märtsil 1963. Vastavalt 1938. a Põhiseadusele astus samal päeval Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse Peaministri asetäitja Aleksander Warma. 2. aprillil 1963 nimetas ta uue Vabariigi Valitsuse ametissenimetamiseni Tõnis Kinti Peaministri asetäitjaks ja Arvo Hormi Välisministri kohusetäitjaks.

6 – Rei moodustatud Kinti valitsus 1. märtsist 1964

Eesti Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Aleksander Warma nimetas 1. märtsil 1964 ametisse Tõnis Kinti poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsusse kuulusid:

Tõnis Kint – Peaministri asetäitja ja Põllutööminister
Aksel Mark – Peaministri asetäitja abi ja Siseminister
August Koern – Välisminister
Peeter Panksep – Kohtuminister
Arvo Horm – Majandusminister
Elmar Järvesoo – Haridusminister
Juhan Käis – Teedeminister
Ivar Grünthal – Sotsiaalminister

Aleksander Warma ajal tegutses valitsus vaikselt, ka põhiseaduslik vaidlus paguluses elavate eestlaste vahel oli kümnendi vahetusel vaibunud, kuid kaks olulist momenti väärib siiski esiletõstmist.

1963. aasta sügisel saatsid Aleksander Warma ja Tõnis Kint USA välisministri abile F. G. Duttonile informatsiooni ja selgituskirja Vabariigi Valitsuse tunnustuse sooviga ning seoses Inglismaal asuva Eesti kulla võimaliku üleandmisega NSV Liidule saatis Vabariigi Valitsus Suurbritannia valitsusele 1967. a aprillis märgukirja, millele kirjutasid alla Tõnis Kint ja August Koern, ühtlasi nimetas Aleksander Warma Oskar Kersoni Eesti Panga Presidendiks sama küsimuse korraldamiseks. Kummalgi sammul mingit edu ei olnud.

Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Aleksander Warma suri Stockholmis 23. detsembril 1970. Vastavalt 1938. a Põhiseadusele astus samal päeval Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse Peaministri asetäitja Tõnis Kint.

7 – Kinti moodustatud Marki valitsus 8. maist 1971

Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis Tõnis Kint nimetas 8. mail 1971 ametisse Heinrich Marki poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsusse kuulusid

Heinrich Mark – Peaministri asetäitja ja Sõjaminister
August Koern – Välisminister
Aksel Mark – Siseminister
Arvo Horm –Majandusminister
Elmar Järvesoo – Põllutööminister
Edgar V.Saks –Haridusminister
Heino Valvur – Sotsiaalminister
August Kärsna – Kohtuminister
Renate Kaasik – Portfellita minister
Johan Käis – Teedeminister

Tõnis Kinti valitsuse eluiga võrreldes teiste Vabariigi Valitsustega eksiilis oli kõige pikem, see püsis ligemale 19 aastat. Selle aja vältel suri mitu ministrit ning valitsust täiendati ja laiendati korduvalt, lisaks nimetati ametisse ühtekokku 11 nõunikku.

Heinrich Mark – Peaministri asetäitja (kuni 1. märtsini 1990) ja Sõjaminister
(kuni 3. aprillini 1973)
Enno Penno – Peaministri asetäitja (alates 1. märtsist 1990)
August Koern – Välisminister (kuni 3. juunini 1982)
Aksel Mark – Siseminister
Arvo Horm – Majandusminister (kuni 24. augustini 1977); minister (alates 24. augustist 1977)
Elmar Järvesoo – Põllutööminister
Edgar V. Saks – Haridusminister (kuni surmani 11. aprillil 1984)
Heino Valvur – Sotsiaalminister
August Kärsna – Kohtuminister (kuni surmani 8. veebruaril 1987)
Renate Kaasik – minister
Juhan Käis – Teedeminister (kuni surmani 12. novembril 1984)
Avdy Andresson – Sõjaminister (alates 3. aprillist 1973)
Verner Hans Puurand – minister (alates 3. aprillist 1973 kuni 24. augustini 1977); Majandusminister (alates 24. augustist 1977 kuni surmani 12. juunil 1983)
Jaan Timusk – minister (alates 3. aprillist 1973)
Ants Pallop – minister (alates 25. aprillist 1973)
Ervin Jüri Nõmmera – Finantsminister (alates 24. augustist 1977)
Johan Ungerson – Haridusminister (alates 5. juunist 1985)
Mihkel Mathiesen – Teedeminister (alates 5. juunist 1985)
Ivar Paljak – minister (alates 5. juunist 1985)
Olev Olesk – minister (alates 17. märtsist 1986)

Nõunike (Erich Aseri, Hanno Kompus, Taimo Leete, Eduard Leetmaa, Albert Soosaare, Johan Kivestu, Albert Ohvril, Heinold Okas, Ants Michael Uesson, Aleksander Terras, Rudolf Jalakas) ametisse nimetamisel oli kahtlemata kaalukas põhjus, sest erinevalt eelmistest valitsuse koosseisudest arendas Tõnis Kint aktiivselt välispoliitilist tegevust, pöördudes paljude riikide nii riigipeade kui teiste ametiisikute, samuti rahvusvaheliste organisatsioonide poole.

Välispoliitilise tegevuse aktiviseerumine oli objektiivne paratamatus, sest Tõnis Kinti ametisse astumine langes ühte Euroopa Julgeoleku- ja Koostöönõupidamise raames Teise maailmasõja järgse Euroopa riikide piiride kinnistamise protsessiga. Ametlikud kontaktid saavutas Tõnis Kint Saksamaa Liitvabariigiga, Poola Vabariigi eksiilvalitsusega ja 1986. aastal jõuti ühiskommünikeeni koguni Albaania, Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia ja Poola eksiilvalitsustega.

Võimalik muidugi, et ametlikke kontakte saavutati kordades rohkem sest enamik tolle perioodi dokumentidest on veel laiali Vabariigi Valitsuse liikmete ja nende pärijate eraarhiivides ning kättesaamatud. Alljärgnev avalikult kättesaadav Vabariigi Valitsuse välispoliitiliste dokumentide loetelu aga peegeldab vaid tühist osa olemasolevast. Kuna Rootsis oli eksiilvalitsuste tegevus keelustatud, lahendas Peaminister Presidendi ülesandeis Tõnis Kint kõnealuse probleemi sellega, et valdav osa dokumente võeti vastu Kopenhaagenis.

Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis deklaratsioon 14.07.1972 Toronto
Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele vabas maailmas 02.1973
Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele kogu maailmas 02.1974
Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele kogu maailmas 02.1975
Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele kogu maailmas 02.1976
Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele kogu maailmas 02.1978
Eesti Vabariigi Valitsuse läkitus eestlastele kogu maailmas 02. 1983
Eesti Vabariigi Valitsuse tervitus ESTO-84-le Torontos 1984

* Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis kiri Ameerika Ühendriikide presidendile R. Nixonile 14.04.1972 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis märgukiri Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsile 28.08.1973 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse märgukiri N.Liidu valitsusele
05.02.1974 Kopenhaagen
* Peaministri Presidendi ülesannetes ning Eesti Rahvusnõukogu esimehe T. Kinti kiri Iisraeli Peaministrile G. Meirile, 27.02.1974 Stockholm
* Eesti Vabariigi Valitsuse kiri ÜRO peasekretärile Kurt Waldheimile, 14.06.1974 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse kiri ÜRO peasekretärile K.Waldheimile, 25.08.1974 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse Teedeministri J.Käisi ja Kohtuministri A. Kärsna kiri ÜRO Peaassamblee esimehele, 16.09.1974 New York
* Eesti Vabariigi Valitsuse märgukiri ÜRO alalistele esindustele, 02.11.1974 Kopenhaagen
Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis kiri Ameerika Ühendriikide presidendile G. Fordile, 11.11.1974
* Eesti Vabariigi Valitsuse märgukiri ÜRO alalise esinduse liikmele Giambrunole, 09.12.1974 Toronto
* Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis märgukiri Euroopa Julgeoleku ja Koostöönõupidamisest osavõtvatele riikidele, 13.06.1975 Kopenhaagen
* Märkusi Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi lõppakti juurde, 05.08.1975
* Välisministri A. Koerni ja Teedeministri J. Käisi kiri ÜRO Peaassamblee volikirjade komitee esimehele, 16.09.1975 Toronto
* Presidendi kohusetäitja T. Kinti ja Välisminister A. Koerni kiri ÜRO peasekretärile K. Waldheimile, 24.02.1976 Kopenhaagen
* Presidendi kohusetäitja T. Kinti ja Välisminister A. Koerni kiri Austraalia peaministrile M. J. Fraserile, 12.04.1976
* Presidendi kohusetäitja T. Kinti ja Välisminister A. Koerni märgukiri Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsi lõppaktile allakirjutanud riikidele, 02.06.1977 Kopenhaagen
* Presidendi kohusetäitja H. Marki ja Välisminister A. Koerni pöördumine seoses 1980. aasta olümpiamängude purjeregati korraldamisega Tallinnas, 26.03.1979 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis Välisministri A. Koerni kiri Saksamaa Liitvabariigi välisministrile H. D. Genscherile, 05.1979 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse memorandum Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsist osavõtvatele riikidele, 15.09.1980 Kopenhaagen
* Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis pöördumine Euroopa Parlamendi poole, 03.1981 Kopenhaagen
* Presidendi kohusetäitja T. Kinti kiri Euroopa Parlamendi saadikule P. Schnitkerile, 20.03.1981 Stockholm
* Presidendi kohusetäitja H. Marki kiri O. v Habsburgile, 30.04.1981 Kiel
* Presidendi kohusetäitja T. Kinti ja Peaministri kohusetäitja H.Marki kiri Poola eksiilvalitsuse presidendile E.Raczynskile, 23.11.1981 Stockholm
* Presidendi kohusetäitja H. Marki kiri A. Gerutisele, 06.09.1983 Stockholm
* A.Johni kiri president T. Kintile, 28.02.1984 Bonn-Röttgen
* Peaministri Presidendi ülesannetes T. Kinti ja Riigisekretäri A. Hormi kiri Saksamaa Liitvabariigi liidukantslerile H. Kohlile, 28.08.1984 Stockholm
* Eri riikide eksiilvalitsuste kohtumise kommünikee, 29.06.1986 New York
* Presidendi kohusetäitja T. Kinti ja Peaministri asetäitja H. Marki kiri Poola Valitsuse eksiilis presidendile K. Sabbatile, 01.01.1987 Stockholm
* Poola Valitsuse eksiilis välisministri Z. Szkopiaki kiri peaminister H. Markile, 05.08.1987 London
* Tšehhoslovakkia Vabariigi Valitsuse eksiilis peaministri asetäitja ja peasekretäri I. H. Trhliki kiri Eesti Vabariigi välisministrile E. Lippingule, 09.02.1988 Carlton
* Poola Valitsuse eksiilis välisministri Z. Szkopiaki kiri peaminister H. Markile, 10.03.1988 London
* Peaministri asetäitja H. Marki kiri Poola Valitsuse eksiilis välisministrile Z. Szkopiakile, 03.1988 Stockholm
* H. Marki tervitus Poola eksiilvalitsuse peaministrile E. Szezepanikile, 06.11.1988 Stockholm
* Eesti ja Poola eksiilvalitsuste ühisdeklaratsioon, 06.11.1988 Stockholm
* Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis avaldus, 28.03.1989 Stockholm
* Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis deklaratsioon, 02.06.1989 Stockholm
* Peaministri asetäitja H. Marki ja Presidendi kohusetäitja T. Kindi kiri Hiina Vabariigi presidendile Lee Peng Huile, 10.06.1989 Stockholm
* Peaministri asetäitja H. Marki kiri Poola Vabariigi Presidendile R. Kaczorowskile, 25.07.1989 Stockholm
* Peaministri asetäitja H. Marki kiri Saksamaa Liitvabariigi välisministrile H. D. Genscherile, 23.08.1989 Stockholm

Lisaks välispoliitilisele aktiivsele tegevusele arendas Tõnis Kint paralleelselt ka sisepoliitilist tegevust: moodustas 1971. aastal Informatsioonitalituse eesotsas William Mullaga, samal aastal Teenetemärkide komitee eesotsas Heinrich Markiga, seadis 1973. aastal sisse Vabariigi Presidendi kantselei, seoses Vabariigi Valitsuse poolt tehtud laenudega moodustas 1977. aastal Majandusministeeriumist lahus oleva Finantsministeeriumi, ülendas sõjaväelasi auastmete võrra, jagas teenetemärke, kasutusele võeti ka ametlik kirjapaber Eesti vapi ja tekstiga „VabariigiValitsus” jne.

Oma eluõhtul oli Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis Tõnis Kint raskesti haige, mistõttu astus 1. märtsil 1990 ametist tagasi:

Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 1
Antud 1. märtsil 1990. a.
Arvestades minu tervislikku olukorda olen Peaministrina Presidendi ülesandeis takistatud oma ametikohuste täitmises haiguse ajal.
Tõnis Kint
Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis

Vabariigi Presidendi käskkiri nr. 2
Antud eriõigusel 1. märtsil 1990. a.
Peaministri asetäitja astumisel Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse on vastavalt Põhiseaduse §50-le lahkunud ametist kogu Vabariigi Valitsus.
Avaldan Vabariigi Valitsuse liikmetele tänu senise töö eest ja palun neid oma ülesandeid edasi täita kuni uueVabariigi Valitsuse ametisse nimetamiseni.
Heinrich Mark
Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis.

Tõnis Kint suri 5. jaanuaril 1991 Rootsis Örnsköldsviki linna haiglas ja maeti 1. veebruaril Stockholmi Metsakalmistule.

Nagu oma eelkäijadki, jättis Tõnis Kint Peaministrina Presidendi ülesandeis kustumatu jälje ajalukku – näidates, et 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi õiguste eest seistes tuleb rahvusvahelisel tasandil reaalsetest tulemustest sõltumata aktiivselt tegutseda.

8 – Marki moodustatud Penno valitsus 20. juunist 1990

Heinrich Mark nimetas 1.märtsil 1990 Peaministri asetäitjaks Enno Penno ja tegi viimasele ülesandeks Vabariigi Valitsuse moodustamise. Võrreldes eelmiste koosseisudega tegi Vabariigi Valitsus läbi noorendamiskuuri. See on oluline tõsiasi, sest vahest hoidnuks vanemate ja põhimõttekindlamate inimeste kaasamine valitsusse ära Heinrich Marki valitsuse riigireetmise kaks aastat hiljem.

Eesti Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Heinrich Mark nimetas 20. juunil 1990 ametisse Enno Penno poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsusse kuulusid:

Enno Penno – Peaministri asetäitja
Peeter Luksep – Finantsminister
Johan Ungerson – Haridusminister
Aino Lepik von Wiren – Kohtuminister
Mihkel Mathiesen – Majandusminister
Helmut Talts – Põllutööminister
Aksel Mark – Siseminister
Ivar Paljak – Sotsiaalminister
Jüri Toomepuu – Sõjaminister
Jaan Timusk – Teedeminister
Olev Olesk – Välisminister
Arvo Horm – Portfellita minister
Ants Pallop – Portfellita minister

Samuti nimetas Heinrich Mark ametisse nõunikud: AleksanderTerras välispoliitilistes küsimustes, Jaan Vilval juriidilistes küsimustes, Rudolf Jalakas majandusküsimustes, Heino Valvur.

Välispoliitiliselt jätkas Heinrich Mark Tõnis Kinti joont, kuigi tunduvalt tagasihoidlikumal kujul, kahe aasta jooksul sündis vaid kaks dokumenti:

* Välisminister O.Oleski raport Central European Community´le poliitilisest olukorrast Eestis, 11.1990 New York
* Eesti Vabariigi Valitsuse eksiilis pöördumine Euroopa Julgeoleku- ja Koostöökonverentsist Pariisis osavõtvate riikide poole, 11.1990 New York

Teine neist dokumentidest adressaatideni tegelikult ei jõudnudki, sest Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei üks juhtfiguure Jüri Adams, kellele usaldati läkituse edastamine, jättis ülesande täitmata. Ometigi oli tegemist pöördelise ajajärguga, kus ajalugu pakkus väljakujunenud jõudude tasakaalus välja kordumatu võimaluse taastada 1918. a loodud Eesti Vabariik restitutio ad integrum, mistõttu tulnuks jõupingutused mitmekordistada.

Seda enam pühendati aega otseselt Eestis toimuvale. Muu hulgas määrati Kalle Eller taastatud Eesti Kaitseliidu ülema kohusetäitjaks ja jagati sõjaväelisi auastmeid.

Heinrich Marki üks esimesi samme oli veel enne valitsuse moodustamist märtsis 1990 pöördumine äsja valitud Eesti Vabariigi kodanike esinduskogu Eesti Kongressi poole. Viimane tunnustas oma 3. istungjärgul ka Peaministrit Presidendi ülesandeis ja Vabariigi Valitsust eksiilis institutsioonina, vastavalt taotlusele võrdsustada Peaministri Presidendi ülesandeis dekreediga 1938. a Kodakondsuse seaduses emaliin isaliiniga, sest Eesti Kodanike Komiteede Ajutine Sidetoimkond ei arvestanud EKK liikumise käivitamisel õigusjärgsete EV kodanike registreerimisel rangelt kehtivat seadusandlust.

Tegelikult suhtusid isegi Eestit okupeeriva riigi poliitilise ainupartei NLKP mitmed võtmeisikud Vabariigi Valitsusse eksiilis enam kui tõsiselt ja üritasid viimaselt saada volitusi tegutsemiseks Eestis. Sel eesmärgil kohtusid 1990. aasta oktoobris Indrek Toome, Toivo Kuldsepp ja Vardo Rumessen Helsingis salaja toonase Vabariigi Valitsuse eksiilis Peaministri Enno Penno ja Majandusministri Mihkel Mathieseniga. Läbirääkimised jooksid Eesti jätkuva okupeerituse tõttu endastmõista ummikusse. Ja see polnud sugugi esimene katse. Heinrich Mark kinnitab 25.05.1990 “Edasis” Indrek Toome valitsuse välisministri asetäitja Toivo Kuldsepa vastavast kontaktist Vabariigi Valitsusega eksiilis juba 1989. aastal… Samal eesmärgil pöördusid Heinrich Marki poole veel Tiit Vähi ja Arnold Rüütel, eraviisiliselt otsisid Vabariigi Valitsusega eksiilis kontakti erinevail põhjustel veel palju inimesi, ka organisatsioonide tasandil.

Kui Tõnis Kint oli vägagi põhimõttekindel inimene, siis Heinrich Mark oli end seni tõestanud kompromisside otsijana. NLKP liikmete taotlused polnud õhust võetud. Nimelt oli Heinrich Marki üks esimesi olulisi samme Vabariigi Valitsuse eksiilis volituste üleandmise kava okupatsiooni tingimustes, mil polnud CFE raames veel isegi alustatud okupatsiooniarmee raskerelvastuse väljaviimist, muust rääkimata.

Veel enne oma kabineti moodustamist andis Mark 25. mail 1990 “Edasis”intervjuu, kus ta kinnitas, et Eesti Vabariigi taastamiseks pole vaja valida isegi Riigivolikogu, kõige tähtsam olevat volituste üleandmine okupeeritud Eestisse. Presidendi volituste üleandmise teemat jätkas Heinrich Mark ka edaspidi, a la kui Eesti poliitilised jõud kandidaadi osas kokku lepivad (“Eesti Aeg” 12.02.1992), kuni Vabariigi Valitsuse liikme pühaliku vandetõotuse rikkumiseni 16.juulil 1992. Põhjust, miks ta ei suutnud plaanitavat ellu viia, tuleb otsida selles, et tema kabineti liikmete hulgas leidus 1992. aasta suveni piisavalt neid, kes seda kõike varajaseks pidasid.

Kuigi Heinrich Mark andis ametitõotuse kaitsta põhiseaduslikku korda, suhtus ta ka sellesse hoolimatult ja vastutustundetult. Hoolimata Vabariigi Valitsuse eksiilis deklaratsioonidest 27. jaanuarist 1991 ja 28.augustist 1991, kus oli selgelt formuleeritud, et enne okupatsiooni lõppu ei ole võimalik volitusi Eestisse üle anda, andis Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Heinrich Mark 12. septembril 1991 mõista, et kui nn uus põhiseadus Eestis rahvahääletusel vastu võetakse, siis Vabariigi Valitsus eksiilis aktsepteerib seda, lõpetab oma eksistentsi ja annab volitused üle. Samas puudus Eesti jätkuva okupeerituse tõttu Eestis põhiseaduslik riigivõim, kes oli üldse pädev algatama põhiseaduse muutmist.

Veel varem oli Heinrich Mark andnud Peaministrina Presidendi ülesandeis oma toetuse 3. märtsi 1991 (preventiiv)referendumile Eestis riiklikku staatust puudutavas küsimuses, kus osalised pariteetsetel alustel nii õigusjärgsed Eesti Vabariigi kodanikud kui ka okupantide-kolonisaatorite-kolonistidena okupeeriva riigi kodanikud!

Kui okupatsioonivõim oli okupeeriva riigi seaduste alusel korraldanud 20.-28. juunil 1992 nn.”Eesti Vabariigi uue põhiseaduse” vastuvõtmise, pani Peaminister Presidendi ülesandeis Heinrich Mark ja valdav enamus tema kabinetiliikmeist 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi suhtes 16. juulil 1992 toime riigireetmise.

Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis
DEKLARATSIOON TEGEVUSE LÕPETAMISE KOHTA
Eesti Vabariigi kodanikud on rahvahääletusel vastu võtnud uue põhiseaduse. Sellega on alanud Eesti Vabariigi taastamises uus periood, mil hakatakse taas rakendama põhiseaduslikku riigikorda. Eesti rahval on võimalik valida Riigikogu ja Vabariigi President.
Sellepärast on Eesti Vabariigi Valitsus eksiilis otsustanud oma tegevuse lõpetada. Eesti Vabariigi järjepidevuse markeerimiseks toimub Vabariigi Valitsuse eksiilis tegevuse lõpetamine ja Peaministri Vabariigi Presidendi ülesandeis ametist lahkumine samaaegselt uue põhiseaduse järgi demokraatlikult valitud Riigikogu kokkutulekuga ja Vabariigi Presidendi ametisse astumisega.
16. juulil 1992
Heinrich Mark
Peaminister Presidendi ülesandeis
Enno Penno
Peaministri asetäitja

Vabariigi Valitsuse 16. juuli 1992 a. koosoleku
PROTOKOLL
Vabariigi Valitsuse koosolek neljapäeval 16. juulil 1992. a., kell 17, Stockholmi Eesti Majas Eesti Komitee juhatuse toas. Koos: Heinrich Mark, Enno Penno, Arvo Horm, Aino Lepik von Wiren, Aksel Mark, Mihkel Mathiesen, Katrin Nyman Metcalf, Aleksander Terras ja Jaan Vilval.
1. Mälestatakse lahkunud valitsuse liiget Helmut Taltsu vaikse leina seisakuga.
2. Valitsus arutab oma tegevuse lõpetamist. Valitsuse enamus leiab, et kuna Eestis on rahva enamus vabas rahvahääletuses uue põhiseaduse vastu võtnud, peab Vabariigi Valitsus eksiilis alluma rahva tahtele ja lõpetama oma tegevuse. Valitsus otsustab vastu võtta deklaratsiooni tegevuse lõpetamise kohta.
Valitsus otsustab Eesti Vabariigi jäjepidevuse markeerimiseks lõpetada oma tegevuse, samaaegselt uue põhiseaduse järgi demokraatlikult valitud Riigikogu kokkutulekuga ja Vabariigi Presidendi ametisse astumisega.
Mihkel Mathiesen soovib protokolli märkida, et tema ei jaga valitsuse enamuse arvamust, vaid leiab, et Eesti ei ole mitte vaba maa ja et valitsuse volitusi saab edasi anda ainult vaba Eesti pinnal loodud valitsusele. Mihkel Mathiesen on valitsuse tegevuse lõpetamise vastu.
Heinrich Mark
Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis
Katrin Nyman Metcalf
Riigisekretär

Heinrich Mark ja tema valitsuse valdav enamus läksid seega ajalukku riigireetureina.

9 – Mathieseni moodustatud Otsa valitsus 15. septembrist 1992

Heinrich Marki ja tema poolt moodustatud Vabariigi Valitsuse enamuse riigireetmise tõttu 16. juulil 1992. astus 15. septembril 1992 Peaministrina Presidendi ülesandeisse vastavalt 1938. a Põhiseaduse vanima liikme liinis tema valitsuse Majandusminister Mihkel Mathiesen. Ta kuulus Teedeministrina Vabariigi Valitsuse eksiilis koosseisu juba Tõnis Kinti juhitavas kabinetis ja oli Heinrich Mark’i kabinetis ainus, kes ei murdnud Vabariigi Valitsuse liikme pühalikku tõotust ustavaks jääda Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale: „Asudes Vabariigi Valitsuse liikme kohuste täitmisele olen teadlik, et kannan selles ülesandes vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees ning pühalikult tõotan ustavaks jääda Eesti Vabariigile ja tema põhiseaduslikule korrale ning pühendan oma jõu Eesti Vabariigi ja Eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.”

Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Mihkel Mathiesen vabastas ametist senise Riigisekretäri Katrin Nyman Metcalfi, nimetas Riigisekretäriks Ahti Männi ning nimetas 15. septembril 1992 Nõmmel ametisse Kalev Otsa poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsusse kuulusid:

Kalev Ots – Peaministri asetäitja ja Haridusminister
Viktor Imala – Kohtuminister ja Siseminister
Paul Muuli – Majandusminister ja Põllutööminister
Hando Kruuv – Sotsiaalminister ja Teedeminister
Harri Henn – Sõjaminister ja Välisminister

Lähtudes, et
1. olen praegu vanim Eestis viibiv Vabariigi Valitsuse liige;
2. välismaal viibivad Peaminister Presidendi ülesandeis ja teised Vabariigi Valitsuse liikmed on takistatud oma ametikohuste ja ülesannete täitmises;
3. Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis ja Peaministri asetäitja on alla kirjutanud dokumendile, mille järgi nad Eesti Vabariigi Põhiseaduse vastaselt lõpetavad Vabariigi Valitsuse tegevuse ja annavad volitused üle okupatsioonivõimu poolt ametisse seatud organitele;
astun Eesti Vabariigi Põhiseaduse §46 ja §52 alusel Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse.
Nõmmel, 15.septembril 1992
Mihkel Mathiesen

Mihkel Mathieseni otsus ei tulnud kergelt. Põhjus, miks Mihkel Mathiesen moodustas Vabariigi Valitsuse Eesti Kodanike Komiteede liikumisest välja kasvanud Eesti Kodanike Keskerakonna ja Õigusvastaselt Represseeritute Liidu “Memento” Tartu osakonna inimestest, oli lihtne – eranditult kõik ülejäänud poliitilised rühmitused Eestis olid selleks ajaks muteerunud uuenenud E(N)SV poliitilise spektri osadeks.

15. septembri 1992 koosolekul otsustati enne Vabariigi Valitsuse moodustamise avalikustamist anda Heinrich Markile veel viimane võimalus öelda lahti häbiväärsest 16. juuli deklaratsioonist, kuna aega oli selleks 5. oktoobrini. Heinrich Marki kabineti koosolekul 1992. aasta oktoobri algul, kus Mihkel Mathiesen, Kalev Ots ja Paul Muuli üritasid Marki viimast korda veenda, tõdeti tema kabineti enamiku poolt nukralt, et “me ei saa ju kogu maailma vastu minna…”. Heinrich Mark ja tema valitsus ei võtnud pakutavat päästerõngast vastu.

Järgnes Jäägrikriis – 1938.a Põhiseadusele tugineva eksiilvalitsusele lojaalsete vabatahtlike Jäägrite vastasseis Nõukogude armee taustaga ohvitseride mahitatud Kaitsejõudude peastaabiga keda toetas eksiilvalitsuse taaselustamisel volitusteta jäänud 1992.a Põhiseaduse alusel ametisse astunud Vabariigi Valitsus.

Vabariigi Peaministri Presidendi ülesandeis ja Vabariigi Valitsuse päästmine 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi jaoks institutsioonidena sai teoks paljuski tänu 16. juuli 1992 deklaratsiooni puudulikule sõnastusele, kus oli selgelt öeldud: „…Eesti Vabariigi järjepidevuse markeerimiseks toimub Vabariigi Valitsuse eksiilis tegevuse lõpetamine ja Peaministri Presidendi ülesandeis ametist lahkumine samaaegselt uue põhiseaduse järgi demokraatlikult valitud Riigikogu kokkutulekuga ja Vabariigi Presidendi ametisse astumisega.”
Seega polnud muud tarvis kui „õhku rippuma” jäänud volitused üles korjata ja see oli ka põhipõhjus, miks Vabariigi Valitsuse moodustamise avalikustamine toimus 5. oktoobril 1992 kell 10 hommikul. Faktiliselt küll ajavahemikus kella kümnest üheteistkümneni, sest dokumendid oli vaja üheaegselt viia Riigikogule, Eesti TV-le, Eesti Raadiole ja kõikidele päeva- ning nädalalehtedele. Riigikogu astus esmakordselt kokku kell 11.

Avalikustatud teadaandes olid ka fikseeritud Nõmme valitsuse eesmärk: mitte pürgida reaalsele võimule ja hoida 1918. aastal loodud Eesti Vabariigi juriidilist järjepidevust okupatsiooni lõpuni, et anda järeltulevatele põlvedele järgmise ajaloolise šansi tekkimisel maailma poliitilise tasakaalu uues olukorras võimalus taastada 1918. aastal loodud Eesti Vabariik ka faktiliselt.

Vabariigi Valitsuse koosseisus toimusid järgmised muudatused:

15. aprillil 1993.a.vabastas Peaminister Presidendi ülesandeis Mihkel Mathiesen ametist senise Sõja- ja Välisministri Harri Hennu viimase palvel ning nimetas ametisse

Edgar Salin – Välisminister
Johannes Mikkola – Sõjaminister

Vastavalt Valitsemise korraldamise seadusele astus ametivannete andmise järel Edgar Salin ametisse 19. aprillil 1993 ja Johannes Mikkola 23. aprillil 1993.

17. augustil 1997 surnud Paul Muuli ja 21. mail 1998 surnud Viktor Imala asemele nimetas Peaminister Presidendi ülesandeis Mihkel Mathiesen 12. detsembril 1998 ametisse

Jaan Audru – Kohtuminister ja Siseminister

ning pani Põllutööministri kohused Johannes Mikkola ja Majandusministri kohused Edgar Salini peale. Jaan Audru andis ametivande samal päeval.

Ajaloolisi paralleele tõmmates võib Mihkel Mathieseni valitsust teatud mõttes võrrelda August Rei valitsusega: talle oli omane eksisteerimine analoogses aktiivsete juriidiliste vaidluste keskkonnas õigusliku järjepidevuse üle ja tema valitsuse tegevus oli samamoodi peaaegu peatatud.

Sama põhimõte kehtib ka vastuvõetud dokumentide osas. Kui August Rei oma dekreediga 1. aprillist 1957 säilitas õigusjärgse Eesti Vabariigi kodanikkonna, siis Mihkel Mathieseni valitsus läks ajalukku lisaks Eesti Vabariigi riiklike institutsioonide päästmisega keeruselises olukorras ka eelmiste Vabariigi Valitsuste eksiilis koosseisude poolt tegematajätmiste fikseerimisega. Oma dokumentides 22. novembrist 1992 ja 6. detsembrist 1992 teadvustas Vabariigi Valitsus neist esimeses eesti rahvale, et ta ei tunnista Toompea valitsuse poolt antavat Eesti Vabariigi kodakondsust 1918. a loodud Eesti Vabariigi kodakondsusena; ja teises fikseeris konkreetsed tingimused, millal Venemaa sõjalise okupatsiooni Eestis võib lugeda lõppenuks.
Vabariigi Valitsus otsustas, et dokumendi vastuvõtmine, kus on fikseeritud tingimused, millal Venemaa okupatsiooni võib lõppenuks lugeda, võetakse vastu alles siis, kui Venemaa sõjaline okupatsioon hakkab Eestis lõppema, millest aga kogu Mihkel Mathieseni valitsuse eksisteerimise aja vältel pisimatki märki ei ilmnenud.

10 – Otsa moodustatud Männi valitsus 7. detsembrist 2003

Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis Mihkel Mathiesen suri Stockholmis 28. novembril 2003. Vastavalt 1938. a Põhiseadusele astus samal päeval Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse Peaministri asetäitja Kalev Ots.

Vabariigi Peaminister Presidendi ülesandeis Kalev Ots vabastas ametist senise Riigisekretäri Ahti Männi ja nimetas Riigisekretäriks Erki Kango ning nimetas
7. detsembril 2003 Nõmmel ametisse Ahti Männi poolt juhitava valitsuse, millega ühtlasi lahkus ametist Vabariigi Valitsuse eelmine koosseis. Moodustatud valitsusse kuulusid:

Ahti Mänd – Peaministri asetäitja ja Kohtuminister
Hando Kruuv – Sotsiaalminister ja Siseminister
Edgar Salin – Põllutööminister, Haridusminister ja Välisminister
Jaan Audru – Teedeminister, Majandusminister ja Sõjaminister

Nädal aega hiljem, 14.detsembril 2003 täiendas Kalev Ots Vabariigi Valitsust. Ta nimetas ametisse:

Toomas Mathiesen – Riigisekretäri alaline kohusetäitja

vabastas Edgar Salini Välisministri kohustest ja Jaan Audru Majandusministri kohustest ning nimetas ametisse:

Mait Mihkel Mathiesen – Välisminister ja Majandusminister

Kui Vabariigi Peaministri Presidendi ülesandeis Mihkel Mathieseni ajal oli Vabariigi Valitsuse tegevus peaaegu peatunud, siis Vabariigi Peaministri Presidendi ülesandeis Kalev Otsa ajal on Vabariigi Valitsuse tegevus täielikult peatunud.

Lisa
Vabariigi Presidendi asetäitmise küsimus
Eesti Vabariigi Põhiseaduse järgi moodustab riiklikus aparaadis keskse kuju Vabariigi President, milline ametikoht ei tohi kunagi olla täitmata. Ta ei tohi seda olla ka juhul, kui riigi maa-ala on sõjaliselt okupeeritud teiste riikide poolt, sest rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud reeglite kohaselt sõjalise okupatsiooni tõttu riik ei lakka juriidiliselt olemast, kuigi riigivõimu avaldused, tingituna okupatsiooni ulatusest, on piiratud või isegi peatatud. Samuti ei tühista sõjaline okupatsioon Põhiseadust ega muid seadusi, vaid nende kehtejõud võib olla okupatsiooni aja kestel ainult katkestatud. Põhiseaduse eeskirjade järgi kujundatud riiklike institutsioonide kaudu kestab edasi riiklik kontinuiteet, mille alusel, vastavalt oludele ja neist tingitud võimalustele, toimub võitlus tegeliku riikliku iseseisvuse taastamise eest. See võitlus on olevatele riigiorganitele kohustuslik, millest tingituna ka juhul, kui mõned riigivõimu kandjad okupatsiooni aja kestel kaotavad füüsilise võimaluse oma riiklikke ülesandeid täita, vastavad ametikohad tuleb täita uute isikutega Põhiseaduses ettenähtud korras.
Põhiseaduse §1 järgi sõltumatu Eesti Vabariigi “riigivõimu kõrgeim kandja on rahvas”, kes teostab riigivõimu Vabariigi Presidendi valimisega. Riigivolikogu valimisega, kohalikkude omavalitsuste esinduskogude valimisega ja rahvahääletusega (§35). Kui sõjalise okupatsiooni tõttu rahvas on vägivaldselt kõrvaldatud riigivõimu teostamisest, ei lakka ta sellega olemast riigivõimu kõrgeim kandja.
Kuna aga rahvas sel juhul ei saa täita omi riiklikke õigusi ja ülesandeid, tuleb asuda seisukohal, et kõik tähtajad, mille möödudes rahvas perioodiliselt peab avaldama oma tahet, peatuvad okupatsiooni kestel ning senikaua, kui rahval pole uuesti avanenud võimalust oma tahte avaldamiseks, kestavad edasi nende organite volitused, kes enne okupatsiooni olid rahva poolt seatud ametisse Põhiseaduse korras. Need riigiorganid on kohustatud jätkama oma ülesannete täitmist, nii palju kui see antud oludes osutub võimalikuks, suunates kõik oma püüded Eesti Vabariigi tegeliku iseseisvuse taastamise taotlemisele, Riigivõimu kandjate funktsionääride füüsilise väljalangemise korral nemad tuleb Põhiseaduse eeskirjade kohaselt asendada uute isikutega.
Kuni Põhiseaduse korras uue Vabariigi Presidendi valimiseni kestavad edasi ka 17.juunil 1940 ametis olnud Vabariigi Presidendi volitused. Põhiseaduse §46 määrab kindlaks korra Vabariigi Presidendi asendamise kohta, kui President ei ole füüsiliselt võimeline omi ametikohuseid täitma. Loomulikult võivad okupatsiooni kestel kohaldamisele tulla vaid need eeskirjad, mis käsitavad Presidendi asendamist ilma rahva poolt valimisi toimetamata Ps.§§35, 40 ja 46 alusel, kuna okupatsiooni kestel vabalt ja sõltumatult toimuvad valimised ei ole mõeldavad.
Vabariigi Presidendi asendamine toimub Ps.§46 alusel kahel viisil:
1)asendamisega Peaministri poolt ja
2) Vabariigi Presidendi asetäitja valimisega erilise Valimiskogu poolt sõja ajal.
Ps.§46 esimese lõike alusel täidab Vabariigi Presidendi ülesandeid, kui President ei saa neid täita, Peaminister, kes on määratud ametisse Vabariigi Presidendi poolt Ps.§50 alusel. Kuna Presidendi ametikoht kunagi ei saa olla vaba, siis asub Peaminister Vabariigi Presidendi ametikohustesse ex officio kohe, kui ilmnevad takistused Vabariigi Presidendi ülesannete täitmises, vormistades seda Vabariigi Presidendi asetäitmise seaduse eeskirjade kohaselt, ja jääb nendesse ülesannetesse senikauaks, kui takistused on möödunud või kui astub ametisse uuesti valitud Vabariigi President või Vabariigi Presidendi Asetäitja (§46 esimene, teine, kolmas ja viies lõige). Peaminister täidab Vabariigi Presidendi ülesandeid täisesinduse põhimõttel, s.o. ta ei täida sel juhul Peaministri ülesandeid, vaid need lähevad üle Peaministri Asetäitjale, kes nimetatud Presidendi poolt Ps.§52 korras. Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis täidab kõiki Vabariigi Presidendi ülesandeid, välja arvatud §46 eelviimases lõikes ettenähtud erand. Nii määrab Presidendi asendamise korra Ps.§46.
Kui Põhiseadus oleks Vabariigi Presidendi asendamise küsimuses piirdunud vaid sellega, mis öeldud §46-ndas, siis ei oleks Presidendi ametikoha pidev täitmine olnud kindlustatud, kuna kergesti võib tekkida olukord, kus enne põhiseaduslikus korras uue Vabariigi Presidendi või Vabariigi Presidendi Asetäitja valimist ka Peaminister võib osutuda teguvõimetuks. Seepärast tuleb Põhiseadusest otsida eeskirju selle kohta, kes peavad põhiseadusepäraselt täitma Peaministri ülesandeid juhul, kui pole toimunud uue isiku nimetamine sellesse, s.o. Peaministri ametisse. Neid eeskirju tuleb vastavate eeskirjade loogilise seadustehnilise asetamise tõttu otsida Vabariigi Valitsust ja Peaministrit käsitavas Põhiseaduse osas.
Põhiseaduse §52 teise lõike järgi “nimetab Vabariigi President ministrite hulgast Peaministrile asetäitja. Kui Peaminister ega ka tema asetäitja ei saa täita Peaministri ülesandeid, siis täidab neid Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige.” Nende ametiisikute õigused ja ülesanded Peaministri ülesannete täitmisel ei ole Põhiseadusega piiratud miskisuguseski suhtes, järelikult täidavad nad kõiki neid ülesandeid, mis Peaministri kohta Põhiseaduses ette nähtud, kaasa arvatud Presidendi ülesannete täitmine §46 korras, silmas pidades seatud järjekorda.
Neil põhjustel kujuneb Presidendi ja Peaministri ülesannete täitmisel järgmine järjekord:
Kui Vabariigi President on takistatud oma ametikohuseid täitmast, siis astub tema ülesannetesse Peaminister.
Kui aga see viimane ei saa täita oma ülesandeid, siis astub Presidendi ülesandeisse Ps.§52 korras nimetatud Peaministri Asetäitja.
Kui ka Peaministri Asetäitja ei saa täita peaministri ülesandeid, siis asub Presidendi ülesandeisse Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige.
Vabariigi Presidendi ülesandeid täitev Peaminister, Peaministri Asetäitja või Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige kirjutab alla Valitsemise Korraldamise seaduse §14-nda eeskirja kohaselt: “Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes.”
Aja kestel, mil Peaminister täidab Vabariigi Presidendi ülesandeid, täidab Peaministri ülesandeid Ps.§52 korras nimetatud Peaministri Asetäitja.
Aja kestel, mil Vabariigi Presidendi ülesandeid täidab Peaministri Asetäitja, täidab Peaministri ülesandeid Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige.
Aja kestel, mil Vabariigi Presidendi ülesandeid täidab Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige, täidab Peaministri ülesandeid järgmine Vabariigi Valitsuse liige vanuse järjekorras jne.jne.
Loomulikult on aga Vabariigi Presidendi ülesandeid täitval Peaministril, Peaministri Asetäitjal või Vabariigi Valitsuse kõige vanemal liikmel õigus nimetada ametisse Ps.§50-nda alusel Vabariigi Valitsus uues koosseisus, mis sel juhul koosneb mitte Peaministrist ja ministritest, vaid Peaministri Asetäitjast ja ministreist, kuna ühteaegu ei saa olla kahte funktsionääri ühe ja sellesama ametinimetusega “Peaminister”. Endastmõistetavalt oleneb Vabariigi Valitsuse ametisse nimetamine uues koosseisus poliitilisest olustikust ja poliitilisist kaalutlusist.
Põhiseaduse mõiste järgi seesugune muudatuste toimimine Vabariigi Presidendi ametikoha täitmisel eeldab, et neil juhtudel tuleb astuda vastavad sammud uue Vabariigi Presidendi valimiseks, või kui see ei ole teostatav, Vabariigi Presidendi Asetäitja valimiseks. Kuni vastavate valimiste teostamiseni täidetakse Vabariigi Presidendi ülesandeid eespool tähendatud korras.
Stockholm, 8.jaanuar 1945
(O.Pukk)
Riigivolikogu Esimees
(T.Grünthal)
Riigikohtu Esimehe k.t.
(J.Klesment)
Kohtuminister
Leian, et eespool avaldatud seisukohad on Põhiseaduse järgsed ja ainuõiged.
(A.Rei)
Vabariigi Valitsuse vanim liige

Vabariigi Presidendi Käskkiri
antud eriõigusel
9. jaanuaril 1945
PeaministerVabariigi Presidendi ülesannetes Jüri Uluots suri 9. jaanuaril 1945 kell 17.
Põhiseaduse §§46 ja 52 jõul peaks Vabariigi Presidendi ülesannete täitmisele asuma Peaministri asetäitja Otto Tief. Oktoobrikuul 1944 Eestist Vabariigi Valitsuse esindajalt saadud ametliku teate järgi on aga Peaministri Asetäitja Tief sovjeti võimude poolt vangistatud. Nagu on konstateerinud Kohtuminister J.Klesment, Riigivolikogu Esimees O.Pukk ja Riigikohtu Esimehe k.t.T.Grünthal arvamisavalduses 8. jaanuarist 1945, langeb Vabariigi Presidendi ülesannete täitmise kohustus niisugustel asjaoludel Vabariigi Valitsuse kõige vanemale liikmele, kelleks käesoleval juhul olen mina. Kuna Põhiseadus on absoluutselt kohustavaks juhiseks igale eesti kodanikule ja selle eeskiri käesoleval juhul on nii vaieldamatult selge, et ühelgi seadusetõlgendamise reegleid ja loogikat austaval inimesel ei saa selle kohta tekkida kahtlusi ega kaksipidi arvamist, siis ei saa mina keelduda seda kohustust täitmast, mis Põhiseaduse järgi on minu peale langenud. Selle kohuse täitmisest kõrvalepõiklemise eesti rahvas mõistaks seda valjemini hukka, kuna tema praegusel silmapilgul ainult saab oma lootused panna maailmapoliitilistele teguritele, kellest peamiselt oleneb riikliku iseseisvuse taastamise võimalus, millepärast raskuspunkt põhiseadusliku eesti riigivõimu tegevuses praeguses olustikus peab kanduma eesti rahva õiguste ja huvide kaitsmisele väljaspool Eestit. Põhiseadusliku riigi-võimu tähtsamaks ülesandeks võitluses eesti iseseisvuse taastamise eest on nüüd kontakti otsimine maailmapoliitiliste teguritega, selleks et neid nii palju kui võimalik mõjutada eesti iseseisvuse taastamise püüetele soodsas suunas. Neil asjaoludel oleks eesti iseseisvuse võitluse huvides hädatarvilik, et isegi juhul kui Peaministri Asetäitja O.Tief ei oleks sovjetivõimude poolt vangistatud, tolle aja kestel, mil tema viibib sovjetivõimu poolt okupeeritud Eestis, Vabariigi Presidendi ülesandeid väljaspool okupeeritud Eestit täidaks ajutise asendamise korras, Põhiseaduse §46 alusel välismaal asuv Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige, kuna Eesti maa-ala on sovjetiokupatsiooniga ära lõigatud pea igasuguse ühenduse pidamisest välismaailmaga, kõnelemata korrapärase ühenduse pidamisest, ja kuna on koguni küsitav, kas O Tiefil osutuks võimalikuks teha välismaale teatavaks, et tema kui Peaminister Vabariigi Presidendi ülesannetes ja Vabariigi Valitsus Eestis veel põranda all edasi teotsevad. Keeldudes Vabariigi Presidendi ülesandeid täitmast Vabariigi Valitsuse kõige vanem liige mitte üksnes teeniks ära õigustatud hukkamõistmise eesti rahva poolt, vaid osutuks ka süüdlaseks võimu teostamata jätmise kuriteos. Endastmõistetavalt lõpeks Vabariigi Presidendi ülesannete täitmine Vabariigi Valitsuse kõige vanema liikme poolt niipea kui Vabariigi Presidendil K.Pätsil või Peaministril.

Loe: https://www.eesti.ca/index.php?op=article&articleid=15731

Verised majad – film omandireformist

Tõsielusündmustele tuginev dokumentaalfilm Eesti omandireformist
Režissöör Toomas Lepp

Taasiseseisvunud Eestis läbi viidud omandireform pidi looma eeldused turumajandusele üleminekuks. Samas on omandireform igat Eestis elavat inimest puudutanud valdkond, mille puhul on võimulolijad sageli üritanud hoiduda tõe rääkimisest ja faktide laiemale avalikkusele avaldamisest. Omandireformiga kaasnenud ebaõiglusest, inimlikest kannatustest ja paiguti isegi kuritegelikkusest on üldiselt vaikinud peavoolumeedia ja ka valitsusringkonnad.

Omandireformiga tehti kodutuks tuhanded eesti perekonnad, kus kasvasid lapsed ja kus veetis vanaduspõlve Eesti riigi heaks töötanud eakas põlvkond. Neilt kõigilt võeti seadusega ära omandiõigus oma kodule. Nende inimeste kohta ei kehti Eestis võrdse kohtlemise printsiip – need inimesed ei saanud oma tööaastate eest erastada oma eluaset.

Just see ülekohus on tänaseni heastamata! Riik ei ole senini seda püüdnudki teha ega ilmutanud mingitki initsiatiivi inimestele tekitatud kahju heastamiseks.

Filmi tellis Tallinna Linnakantselei

Toomas Lepp
Estonian Filmmakers´Union
Independent producer
toomas@lepp.ee

Selgituseks;

17.septembril 1997.aastal esines Riigikogus majandusminister Jaak Leimann. Tsitaat tema kõnest: „Tõepoolest peame tunnistama, et ligi ükssada tuhat on neid inimesi, kes ei saanud oma tööaastate eest erastada oma eluaset nii nagu teised.“


Vaata filmi: https://reforms.ee/karm-film/